HNSA (, %) SEK
Hansa Biopharma logotyp

Perioden för aktieteckning i Hansa Medicals teckningsoptionsprogram TO2015 har inletts

Lösenperioden för teckningsoptionsprogrammet (TO2015) som implementerades i juni 2015 inleddes idag den 15 juni 2018 och löper till och med den 15 juni 2019.

Det teckningsoptionsbaserade incitamentsprogrammet TO2015 för Hansa Medicals anställda implementerades efter beslut vid årsstämman 2015 för att premiera och skapa incitament för bolagets anställda. Teckningsoptionerna erbjöds bolagets anställda till marknadsvärde beräknat enligt Black & Scholes-modellen. Per idag har 205 000 av 355 000 teckningsoptioner utnyttjats för teckning av aktier till teckningskursen 44,15 kronor per aktie. Ökningen av bolagets aktiekapital vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna uppgår till 355 000 kronor. 

Förutom teckningsoptionsprogrammet TO2015 löper för närvarande ytterligare två långsiktiga incitamentsprogram, LTIP2016 och LTIP2018. Under LTIP2016-programmet har de anställda tilldelats så kallade prestationsbaserade aktierätter som, under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda, kan ge deltagarna rätt att vederlagsfritt erhålla sammanlagt högst 251 173 aktier under perioden 28 november 2019 till 18 maj 2020.

Under LTIP2018-programmet ges anställda möjlighet att förvärva teckningsoptioner till marknadsvärde och/eller erhålla så kallade prestationsbaserade aktierätter som, under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda, kan ge rätt att vederlagsfritt erhålla aktier i bolaget. Sammanlagt får högst 491 419 teckningsoptioner eller 297 902 aktierätter tilldelas deltagarna i programmet. Varje teckningsoption berättigar innehavaren att teckna en ny stamaktie i Hansa Medical från och med den 12 juni 2021 till och med den 12 juni 2022, och aktierätterna kan berättiga till aktier från och med juni 2021.

För en beskrivning av bolagets långsiktiga incitamentsprogram, se bolagets årsredovisning 2017, sid 45, och bolagets hemsida, www.hansamedical.com.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juni 2018 kl.08:00.