peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
HNSA   SEK  ,  %
Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter
kommittébord med mikrofoner

Styrkommittéer

Revisionsutskott

Revisionsutskottet består efter årsstämman 2023 av Eva Nilsagård (ordförande), Mats Blom, och Andreas Eggert. Revisionsutskottet ska fullgöra de uppgifter som åläggs revisionsutskott i lag och i Svensk kod för bolagsstyrning.

Revisionsutskottet har följande huvudsakliga uppgifter:

 • Hjälpa styrelsen att övervaka företagets finansiella ställning, resultat och rapportering.
 • Med avseende på den finansiella rapporteringen övervaka effektiviteten i bolagets interna kontrollsystem, interna revision och riskhantering.
 • Hålla sig informerad om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen.
 • Granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och därvid särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller bolaget andra tjänster än revisionstjänster.
 • Besluta om riktlinjer för andra tjänster än revisionstjänster som den externa revisorn kan tillhandahålla bolaget.

Valberedning

Hansa Biopharmas valberedning inför årsstämman 2024 bostod av Florain Reinaud (representant för Redmile Group), Jonas Wikström (representant för Theodor Jeansson), och ven Sandberg (representant för Thomas Olausson). Peter Nicklin (styrelsens ordförande) var sammankallande.

Valberedningen förberedde förslag på antal styrelseledamöter samt på personer att väljas till styrelseledamöter, inklusive styrelsens ordförande, och förslag på arvode till ordföranden och övriga styrelseledamöter. Dessutom lämnades förslag på ersättning för styrelseledamöternas utskottsarbete. Valberedningen föreslog därutöver val av ordförande för årsstämman och val av revisorer, inklusive ersättning till revisorn, samt principer för utseende av valberedning. 

Aktieägare som önskar lämna synpunkter eller framlägga förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till NominationCommittee@hansabiopharma.com eller via brev till Hansa Biopharma, Valberedningen, Box 785, 220 07 Lund.

Dokument

Principer för utseende av valberedningen

Vetenskapligt utskott

Det vetenskapliga utskottet består efter årsstämman 2023 av Anders Gersel Pedersen (ordförande), Andreas Eggert, Peter Nicklin och Hilary Malone.

Det vetenskapliga utskottet har följande huvudsakliga uppgifter:

 • Bistå styrelsen med rekommendationer avseende bolagets forsknings-och utvecklingsstrategier och möjligheter,
 • Utföra sådana andra uppgifter som bedöms nödvändiga eller lämpliga i samband med utförandet av ovanstående, och utföra sådana andra uppgifter som styrelsen från tid till annan anvisar.

Ersättnings­utskott

Ersättnings­utskottet består efter årsstämman 2023 av Andreas Eggert (ordförande), Peter Nicklin och Anders Gersel Pedersen. Ersättnings­utskottet ska fullgöra de uppgifter som anges i Svensk kod för bolagsstyrning.

Ersättnings­utskottets huvudsakliga uppgifter är att:

 • Föreslå riktlinjer och principer för ersättning och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och ledande befattningshavare.
 • Följa och utvärdera eventuella pågående och under året beslutade program för rörliga ersättningar för ledande befattningshavare.
 • Följa och utvärdera implementeringen av de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som årsstämman fattar beslut om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.
 • Övervaka och administrera bolagets aktieoptionsprogram för anställda eller incitamentsprogram för aktier som är i bruk från tid till annan.

Dokument

Ersättning till ledande befattningshavare

USA-utskott


Efter årsstämman 2023 består USA-utskottet av Hilary Malone (ordförande), och Peter Nicklin. USA-utskottet ska föra protokoll vid sina möten och göra protokollen tillgängliga för styrelsen.

De främsta uppgifterna för USA-utskottet:

 • Diskutera och ge synpunkter på viktiga frågor och aspekter som rör företagets verksamhet och miljö i USA, inklusive FoU, regulatoriska och kommersiella aspekter.
 • Ge råd och lägga fram förslag till beslut, som ska godkännas av styrelsen eller VD, när det är tillämpligt, i frågor som rör bolagets och koncernens verksamhet och utveckling i USA.