HNSA (, %) SEK
Hansa Biopharma logotyp

Kommuniké från årsstämma i Hansa Medical AB (publ) den 6 maj 2013

Regulatory information

Resultatdisposition m.m.
Årsstämman beslutade fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Vidare beslutades att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2012.

Styrelse, revisor och arvode
Till styrelseledamöter omvaldes Bo Håkansson, Stina Gestrelius, Fredrik Lindgren, Birgit Stattin Norinder, Per Olof Wallström och Cindy Wong. Bo Håkansson omvaldes som styrelseordförande. Arvode till styrelsen ska utgå med 170 000 kronor till styrelsens ordförande och 85 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter. Ann Theander omvaldes som revisor i bolaget.

Beslut om emissionsbemyndigande
Årsstämman bemyndigade styrelsen att, före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner. Antalet aktier, konvertibler eller teckningsoptioner som får ges ut med stöd av bemyndigandet är inte begränsat på annat sätt än vad som följer av bolagsordningens vid var tid gällande gränser för aktiekapitalet och antalet aktier. Vid beslut om emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna ska teckningskursen vara marknadsmässig vid tidpunkten för emissionsbeslutet.