HNSA (, %) SEK
Hansa Biopharma logotyp

Hansa Medical utvecklar andra generationens IdeS molekyler för upprepad dosering

Regulatory information
Hansa Medical AB tillkännager idag att bolaget utvecklar en ny generation molekyler baserade på IdeS som ska möjliggöra upprepad dosering och därmed bredda de terapeutiska möjligheterna också till mer kroniska sjukdomar

Eftersom IdeS är ett bakteriellt protein från grupp A streptokocker, känner människans immunförsvar igen IdeS som främmande och reagerar mot molekylen. Hansa Medicals fas I studie visade att anti-IdeS-antikroppar inklusive neutraliserande antikroppar utvecklades kort efter dosering med IdeS. Antikropparna nådde maximala nivåer två till fyra veckor efter dosering varefter nivåerna normaliserades inom 6-12 månader. Den nya generationen molekyler har förutom minskad antikroppsbindning även minskad immunogenicitet och ökad IgG-klyvande aktivitet. Hansa Medical har patentskyddat de nya molekylerna.

”Vi har nu ett antal lovande kandidater som vi ska optimera under det här året för att välja läkemedelskandidat och påbörja pre-klinisk utveckling under nästa år.” säger Christian Kjellman, Forskningschef på Hansa Medical AB.

Mer om IdeS
IdeS är ett bakteriellt enzym som klyver IgG antikroppar. IdeS är en unik molekyl som har en helt ny behandlingsmekanism. IdeS inaktiverar allt IgG specifikt, snabbt och effektivt. IdeS har testats med avseende på säkerhet och effekt i ett stort antal modeller både in vitro och in vivo. Under 2013 genomfördes en framgångsrik fas I-studie på 29 friska försökspersoner vilken visade att IdeS har god effekt och tolereras väl med fördelaktig säkerhetsprofil. Under 2014 och 2015 har en klinisk fas II studie med IdeS i sensitiserade njurtransplantationspatienter genomförts. Preliminära data visar att IdeS har mycket god effekt i högsensitiserade patienter som står på väntelistan för njurtransplantation. Studien visar att IdeS har kapacitet att göra sensitiserade patienter transplanterbara genom sänkning av HLA antikroppar till nivåer acceptabla för transplantation. IdeS har behandlingspotential inom transplantation och ett stort antal autoimmuna sjukdomar där det idag saknas tillräckligt effektiva behandlingsmetoder. IdeS är skyddat av en rad olika patent samt har publicerats i ett antal referentgranskade vetenskapliga tidskrifter.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Hansa Medical AB (publ) ska offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12:e februari 2015 kl. 11.00.