HNSA (, %) SEK
Hansa Biopharma logotyp

IdeS fas I-data publicerade i den vetenskapliga tidskriften PLOS ONE

Regulatory information
Hansa Medical AB (publ) meddelar idag att resultaten från fas I-studien med läkemedelskandidaten IdeS har publicerats i den vetenskapliga tidskriften PLOS ONE (http://dx.plos.org/10.1371/journal.pone.0132011).

Studien, den första i människa, var en dubbelblind, randomiserad studie med stigande engångsdoser av IdeS i 29 friska manliga försökspersoner. Försökspersonerna fick IdeS eller placebo i intravenösa infusioner om 0.01, 0.04, 0.12 eller 0.24 mg/kg kroppsvikt. IdeS visade sig vara säkert och vältolererat utan några allvarliga biverkningar. Inom några få minuter efter dosering hade IdeS omvandlat allt IgG i plasma till enkelklyvt IgG med en imponerade effektivitet. Enkelklyvt IgG har försämrad effektorfunktion och försämrad förmåga att binda till Fcγ- receptorer och aktivera Fc-medierad cytotoxicitet, det villl säga antikropparnas funktion blir kraftigt försämrad (Brezski et al., 2009). Full effekt eller nästan full effekt på IgG, dvs fullständigt klyvt IgG till F(ab’)2 och Fc-fragment, sågs i alla försökspersoner som doserats med IdeS-doser på 0.12 och 0.24 mg/kg kroppsvikt. IgG nådde de lägsta nivåerna 2-24 timmar efter dosering och koncentrationerna var fortsatt låga under mer än en vecka efter dosering, då nysyntetiserat IgG kunde detekteras i plasman. Detta visar att IdeS klyver hela den extracellulära IgG-poolen och inte bara den del som finns i plasman. Denna extraordinära effekt hos IdeS överglänser vida effekten av plasmaferes som generellt lämnar kvar runt 35% av allt IgG och där man 24 timmar efter behandling har fått tillbaka runt 60% av de ursprungliga IgG-nivåerna (Ismail et al., 2001).

”En dos av IdeS inaktiverar snabbt och effektivt allt IgG i människa och effekten kvarstår under flera veckor. IdeS ensamt eller i kombination med B-cells depleterande läkemedel är en väldigt attraktiv behandlingsstrategi för många IgG-medierade tillstånd. Med resultaten från denna studie har vi ett helt nytt koncept för att eliminera patogena IgG-antikroppar“ säger Hansa Medicals forskningschef Christian Kjellman.

Eftersom S. pyogenes är en vanlig humanpatogen hade alla försökspersoner sedan tidigare antikroppar riktade mot IdeS. Försökspersonerna reagerade som förväntat på IdeS-infusionen genom att bilda nya antikroppar av IgG-typ mot IdeS, med ett koncentrationstopp två till tre veckor efter infusionen. Sex till tolv månader efter doseringen hade alla försökspersoner återigen normala nivåer av anti IdeS-antikroppar. Halveringstiden för IdeS i plasma var 4.9 (±2.8) timmar vid 0.24 mg/kg och merparten av IdeS hade eliminerats från plasman inom 24 timmar.

Den fullständiga och snabba, men tillfälliga elimineringen av IgG ger en ny potent terapeutisk möjlighet vid IgG-medierade sjukdomstillstånd. IdeS har förmågan att snabbt och effektivt ta bort IgG i HLA–sensitiserade patienter inför transplantation och därmed möjliggöra transplantation och undvika antikroppsmedierad avstötning. Säkerheten och effektiviteten hos IdeS vid behandling av HLA–sensitiserade patienter undersöks nu i pågående fas II-studier. IdeS är även aktuell för kliniska studier vid akuta antikroppsmedierade tillstånd som till exempel antikroppsmedierad avstötning, Guillain-Barrés syndrom och Good pasture’s syndrom.

Brezski RJ, Vafa O, Petrone D, Tam SH, Powers G, Ryan MH, et al. (2009) Tumor-associated and microbial proteases compromise host IgG effector functions by a single cleavage proximal to the hinge. Proc Natl Acad Sci U S A 106: 17864-17869.

Ismail N, Neyra R, Hakim R (2001) Plasmapheresis. In: Daugirdas JT, Blake PG, Ing TS, editors. Handbook of dialysis, 3rd edn. 3 ed. Philadelphia: Lippincott Williams Wilkins. pp. 231-262.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Hansa Medical AB (publ) ska offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 juli 2015 kl. 08:00.