HNSA (, %) SEK
Hansa Biopharma logotyp

Styrelsemedlemmar, ledning och anställda förvärvar aktier och teckningsoptioner i Hansa Medical

Regulatory information
Hansa Medical AB (publ) meddelade i dag att styrelsemedlemmar, ledning och medarbetare har förvärvat aktier och teckningsoptioner i bolaget.

Hansa Medicals verkställande direktör Göran Arvidson har förvärvat 30 000 aktier och 150 000 teckningsoptioner. Efter förvärvet uppgår Göran Arvidsons innehav i Hansa Medical till 33 000 aktier och 150 000 teckningsoptioner.

Styrelseordförande Birgit Stattin Norinder har förvärvat 6 000 aktier. Efter förvärvet uppgår Birgit Stattin Norinders totala aktieinnehav i bolaget till 29 205 aktier.

Styrelseledamot Per-Olof Wallström har förvärvat 6 000 aktier. Efter förvärvet uppgår Per-Olof Wallströms totala aktieinnehav i bolaget till 23 000 aktier.

Totalt har 296 000 teckningsoptioner förvärvats av bolagets anställda, inklusive VD, inom ramen för det teckningsoptionsprogram som Hansa Medicals bolagsstämma antog den 2 juni 2015.

Hansa Medicals teckningsoptionsprogram i korthet
Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Hansa Medical. Teckning av aktier i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna kan ske under tiden från och med den 15 juni 2018 till och med den 15 juni 2019. Teckningsoptionerna överlåtes till bolagets anställda på marknadsmässiga villkor till ett pris som fastställts utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell beräknat av ett oberoende värderingsinstitut. Värdet har fastställts till 8,40 kr per option baserat på en aktiekurs om 36,04 kronor.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Hansa Medical AB (publ) ska offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 juni 2015 kl. 08:30.