HNSA (, %) SEK
Hansa Biopharma logotyp

Hansa Medical föreslår riktad nyemission

Regulatory information

· Styrelsen för Hansa Medical AB (publ) (”Hansa Medical” eller ”Bolaget”) föreslår en riktad nyemission av aktier om cirka 185 miljoner kronor.

· Teckningskursen i emissionen föreslås uppgå till 70 kronor per aktie.

· Emissionen riktas till utvalda internationella specialistinvesterare inklusive HBM Healthcare Investments, Sectoral Asset Management, Sphera Funds Management och Aescap samt svenska institutionella och strategiska investerare inklusive Carnegie Asset Management, AFA Försäkringar,
KK-stiftelsen, Thomas Olausson och Unionen.

· Aktieägare representerande cirka 45 procent av aktierna och rösterna i Hansa Medical har förbundit sig att rösta för emissionen vid extra bolagsstämman.

· Styrelsen har idag offentliggjort en kallelse till extra bolagsstämma för beslut om emissionen (se separat pressmeddelande med kallelse till extra bolagsstämma för fullständiga detaljer). 

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM, ELLER INBJUDAN TILL, ATT FÖRVÄRVA ELLER TECKNA NÅGRA VÄRDEPAPPER I HANSA MEDICAL I NÅGON JURISDIKTION.

Bakgrund och motiv
För att säkra fortsatt värdeutveckling för Bolaget av dess projekt föreslår styrelsen en riktad emission av nya aktier. Emissionslikviden kommer i första hand att användas för att finansiera utvecklingen av läkemedelskandidaten IdeS för en ansökan om marknadsgodkännande av IdeS för behandling vid njurtransplantation. Emissionen möjliggör även för Bolaget att säkerställa ett ökat ägande av institutionella svenska och internationella investerare som kompletterar Bolagets redan starka ägare. Sammantaget skapar detta goda möjligheter för Hansa Medical att utvecklas till att bli ett läkemedelsbolag med produkter på marknaden i egen regi. 

”Den föreslagna riktade nyemissionen förväntas säkerställa nödvändigt kapital för att kunna utveckla vår läkemedelskandidat IdeS fram till inlämning av ansökan om marknadsgodkännande för behandling med IdeS inför njurtransplantation”, säger Hansa Medicals vd Göran Arvidson.

”Kapitalet, inklusive vår befintliga kassa, kommer även att möjliggöra fas II-studier för att undersöka IdeS säkerhet och effekt i en rad prioriterade indikationer, som till exempel de allvarliga autoimmuna sjukdomarna trombotisk trombocytopen purpura (TTP), anti-GBM sjukdom och Guillain-Barrés syndrom (GBS), samt transplantationsindikationerna antikroppsmedierad avstötning (AMR) efter njurtransplantation och blodgruppsinkompatibel njurtransplantation (ABOi). Vår långsiktiga vision är att etablera IdeS som en mycket effektiv och snabb terapi för antikroppsinaktivering i en lång rad olika sjukdomstillstånd där det medicinska behovet idag är stort.”

Emissionen
Styrelsen har beslutat att föreslå extra bolagsstämman att besluta om en riktad emission av högst 2.642.857 aktier. Teckningskursen i emissionen uppgår till 70 kronor per aktie vilket sammantaget tillför Bolaget cirka 185 miljoner kronor före emissionskostnader. Teckningskursen i nyemissionen har fastställts genom ett s.k. private placement-förfarande. Den riktade emissionen kommer att tecknas fullt ut, enligt ingångna avtal, av ett antal utvalda internationella specialistinvesterare inklusive HBM Healthcare Investments, Sectoral Asset Management, Sphera Funds Management och Aescap samt svenska institutionella och strategiska investerare inklusive Carnegie Asset Management, AFA Försäkringar, KK-stiftelsen, Thomas Olausson och Unionen.

Aktieägare som representerar omkring 45 procent av aktierna och rösterna i Hansa Medical, inklusive Nexttobe AB, Gladiator och Farstorps Gård AB, har förbundit sig att rösta för emissionen vid den extra bolagsstämman.

Skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget på ett skyndsamt sätt ska kunna säkerställa det kapitalbehov som Bolaget har för verksamheten samt för att bredda ägandet i Bolaget med strategiska och institutionella investerare, vilket även stöds av Bolagets största aktieägare, som själva inte deltar i emissionen. Genom emissionen kommer aktiekapitalet att öka med 2.642.857 kronor till 35.054.860 kronor, vilket innebär en utspädning om cirka 8 procent av såväl antalet aktier och röster.

Extra bolagsstämman kommer att hållas den 21 november 2016 i Bolagets lokaler på Scheelevägen 22 i Lund.

Rådgivare
Hansa Medical har i samband med transaktionen anlitat Zonda Partners som rådgivare, Carnegie Investment Bank som finansiell rådgivare och Advokatfirman Vinge som legal rådgivare.