HNSA (, %) SEK
Hansa Biopharma logotyp

Kommuniké från extra bolagsstämma i Hansa MedicalAB (publ)

Regulatory information
Hansa Medical AB (publ) avhöll den 22 december 2017 extra bolagsstämma. Vid stämman fattades bl.a. följande beslut.

Godkännande av styrelsens beslut att emittera nya stamaktier

Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut, fattat den 29 november 2017, om en riktad nyemission av högst 2.752.526 nya stamaktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 2.752.526 kronor. Rätt att teckna de nya stamaktierna i emissionen ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma ett begränsat antal institutionella investerare. Skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget på ett skyndsamt sätt ska kunna säkerställa det kapitalbehov som bolaget har för verksamheten samt för att bredda ägandet i bolaget med institutionella investerare.

Teckningskursen har fastställts till 198 kronor per stamaktie. Grunden för emissionskursen utgörs av ett pris fastställt genom ett så kallat accelererat bookbuilding-förfarande.

Informationen lämnades för offentliggörande kl. 15.00 den 22 december 2017. 

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande och kopior av det får inte distribueras i eller skickas till USA, Storbritannien, Kanada, Australien eller Japan.

Värdepapperna som avses häri får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras eller omfattas av ett undantag från vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933. Hansa Medical AB avser inte att registrera några värdepapper som omnämns här i USA eller att genomföra ett offentligt erbjudande av värdepapperna i USA.

Detta pressmeddelande utgör inte ett offentligt erbjudande att förvärva värdepapper i Storbritannien. Inget prospekt har eller kommer att godkännas i Storbritannien med anledning av värdepapperna. Denna information distribueras endast till och är endast avsedd för (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien eller (ii) till professionella investerare som faller inom Artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”) eller (iii) enheter med hög nettoförmögenhet, och andra personer till vilka den lagligen kan delges, som faller inom Artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (samtliga personer i (i), (ii) och (iii) ovan benämns gemensamt ”relevanta personer”). Värdepappren är endast tillgängliga för, och varje inbjudan, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva sådana värdepapper kommer endast att behandlas avseende relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte handla utifrån eller förlita sig på detta dokument eller dess innehåll.

Downloads