HNSA (, %) SEK
Hansa Biopharma logotyp

Ökning av antalet aktier och röster i Hansa Medical AB (publ)

Regulatory information
Som tidigare offentliggjorts har styrelsen i Hansa Medical AB (publ) den 26 april 2017, med stöd av bemyndigande från bolagsstämman den 21 november 2016, beslutat om en nyemission av 401.000 C-aktier. Aktiekapitalet samt antal registrerade och utestående aktier och röster i bolaget har därmed ökat under maj månad 2017.

Alla C-aktier ägs av bolaget. Emissionen är ett led i bolagets långsiktiga incitamentsprogram. Inför leverans av aktier till deltagare som har rätt till aktier vid programmets slut kommer C-aktierna att omvandlas till stamaktier.

Per 31 maj 2017 uppgår det totala antalet registrerade och utestående aktier i Hansa Medical till 35.455.860, varav 35.054.860 är stamaktier, med en röst per aktie, och 401.000 är C-aktier, med en tiondels röst per aktie. Antalet röster i Hansa Medical per 31 maj 2017 uppgår till 35.094.960 och aktiekapitalet uppgår till 35.455.860 kronor.

Denna information är sådan information som Hansa Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 maj 2017 kl.08:00.