HNSA (, %) SEK
Hansa Biopharma logotyp

Hansa Medical tillkännager valberedning inför årsstämman 2019 samt finansiell kalender för 2019

Lund, 25 oktober 2018 - Hansa Medical AB (Nasdaq Stockholm: HMED), ett världsledande biopharma-bolag inom inhibering av immunoglobulin G (IgG)-medierade immunsjukdomar, tillkännagav idag bildandet av bolagets valberedning inför årsstämman 2019 samt bolagets finansiella kalender för 2019.

I enlighet med beslutet på årsstämman den 29 maj 2018 har en valberedning inför Hansa Medicals årsstämma 2019 bildats. Baserat på aktieägarlistan per den 31 augusti 2018 har de tre största kända aktieägarna kontaktas och erbjudits om att var och en utse en representant till valberedningen. Valberedningen utgörs av Erika Kjellberg Eriksson] som representant för Nexttobe AB, Astrid Samuelsson som representant för Handelsbanken fonder och Sven Sandberg som representant för Thomas Olausson och Gladiator. Därutöver ingår styrelsens ordförande Ulf Wiinberg som sammankallande.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämma förbereda och framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som skall väljas av stämman, val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, styrelsearvoden och eventuell ersättning för utskottsarbete, val av ordförande på årsstämman, val av revisorer (i förekommande fall) och revisorsarvoden samt förslag till regler för utseende av valberedning inför årsstämman 2019.

Årsstämman för Hansa Medical AB (publ) kommer att äga rum den 22 maj 2019 i Hörsalen vid bolagets lokaler på Scheelevägen 22 i Lund.

Aktieägare som önskar lämna synpunkter eller framlägga förslag till valberedningen kan göra detta senast 27 mars 2019 via e-post till info@hansamedical.com eller via brev till Hansa Medical, Valberedningen, Box 785, 220 07 Lund. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och på bolagets hemsida.

Finansiell kalender
Bokslutskommuniké 2018, 8 februari 2019

Årsredovisning 2018, 15 april 2019

Kvartalsrapport för jan – mars 2019, 29 april 2019

Årsstämma, 22 maj 2019

Kvartalsrapport för jan – juni 2019, 18 juli 2019

Kvartalsrapport för jan – sep 2019, 31 oktober 2019

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2018 kl.08:00.