HNSA (, %) SEK
Hansa Biopharma logotyp

Kommuniké från extra bolagsstämma i Hansa Medical AB (publ)

Regulatory information
Hansa Medical AB (NASDAQ Stockholm: HMED) avhöll den 29 oktober 2018 extra bolagsstämma. Vid stämman fattades följande beslut.

Godkännande av styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier

Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av nya stamaktier, dock att sådana emissioner sammanlagt inte får omfatta mer än tio procent av antalet utestående stamaktier i bolaget per dagen för den extra bolagsstämman.

Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme samt att potentiellt utöka bolagets aktieägarkrets.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 oktober 2018 kl. 11:00 CET.