HNSA (, %) SEK
Hansa Biopharma logotyp

Ökning av antalet aktier i Hansa Medical AB (publ)

Regulatory information
Som tidigare offentliggjorts beslutade bolagsstämman i Hansa Medical AB (publ) den 2 juni 2015 om införande av teckningsoptionsprogram 2015-2019. Som ett led i fullgörandet av programmet har 205.000 stamaktier emitterats. Aktiekapitalet samt antal registrerade och  utestående aktier och röster i bolaget har därmed ökat under juni månad 2018.

Per dagens datum uppgår det totala antalet registrerade och utestående aktier i Hansa Medical till 38.413.386, varav 38.083.125 är stamaktier och 330.261 är C-aktier. Antalet röster i Hansa Medical uppgår per dagens datum till 38.116.151,1 och aktiekapitalet uppgår till 38.413.386 kronor.

Denna information är sådan information som Hansa Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 juni 2018 kl. 8:00 CEST.