HNSA (, %) SEK
Hansa Biopharma logotyp

Ökning av antalet aktier och röster i Hansa Medical AB (publ)

Regulatory information
Lund, 25 oktober 2018 - Hansa Medical AB (Nasdaq Stockholm: HMED), ett världsledande biopharma-bolag inom inhibering av immunoglobulin G (IgG)-medierade immunsjukdomar tillkännagav idag att bolagets registrerade aktiekapital och antal utestående aktier och röster har ökat under oktober 2018.

Som tidigare offentliggjorts har styrelsen i Hansa Medical AB (publ) den 6 september 2018, med stöd av bemyndigandet från bolagsstämman den 29 maj 2018, beslutat att genomföra en nyemission av 391 503 C-aktier. Vidare beslutade bolagsstämman i Hansa Medical AB (publ) den 2 juni 2015 om införande av teckningsoptionsprogram 2015-2019. Som ett led i fullgörandet av programmet har 50 000 stamaktier emitterats. Aktiekapitalet samt antal registrerade och utestående aktier och röster i bolaget har därmed ökat under oktober månad 2018.

Alla C-aktier ägs av bolaget. Emissionen är ett led i bolagets långsiktiga incitamentsprogram och syftet med återköpsbemyndigandet är att säkerställa leverans av aktier till berättigade deltagare samt för att täcka eventuella sociala kostnader med anledning av LTIP 2018.

Per dagens datum uppgår det totala antalet registrerade och utestående aktier i Hansa Medical till 38 904 889, varav 38 183 125 är stamaktier och 721 764 är C-aktier. Antalet röster i Hansa Medical uppgår per dagens datum till 38 255 301,4 och aktiekapitalet uppgår till 38 904 889 kronor.

Denna information är sådan information som Hansa Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 oktober 2018 kl. 8:00 CET.