HNSA (, %) SEK
Hansa Biopharma logotyp

Ökning av antalet aktier och röster i Hansa Medical AB (publ)

Regulatory information
Lund, 21 november 2018 - Hansa Medical AB (publ) (Nasdaq Stockholm:HMED) (“Hansa Medical” eller “Bolaget”), ett världsledande biopharma-bolag inom inhibering av immunoglobulin G (IgG)-medierade sjukdomar, meddelar idag att aktiekapitalet samt antal registrerade och utestående aktier och röster i bolaget har ökat under november månad 2018.

Som tidigare offentliggjorts beslutade styrelsen i Hansa Medical AB (publ) den 13 november 2018, med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämman den 29 oktober 2018, att genomföra en nyemission av 1 776 765 stamaktier. Per dagens datum uppgår det totala antalet registrerade och utestående aktier i Hansa Medical till 40 681 654, varav 39 959 890 är stamaktier och 721 764 är C-aktier. Antalet röster i Hansa Medical uppgår per dagens datum till 40 032 066,4 och aktiekapitalet uppgår till 40 681 654 kronor.

Denna information är sådan information som Hansa Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 november 2018 kl. 08.00 CET.