HNSA (, %) SEK
Hansa Biopharma logotyp

Ökning av antalet aktier och röster i HansaMedical AB (publ)

Regulatory information
Som tidigare offentliggjorts beslutade bolagsstämman i Hansa Medical AB (publ) den 2 juni 2015 om införande av teckningsoptionsprogram 2015-2019. Som ett led i fullgörandet av programmet har 50 000 stamaktier emitterats. Aktiekapitalet samt antal registrerade och utestående aktier och röster i bolaget har därmed ökat under juli månad 2018.

Per dagens datum uppgår det totala antalet registrerade och utestående aktier i Hansa Medical till 38 463 386, varav 38 133 125 är stamaktier och 330 261 är C-aktier. Antalet röster i Hansa Medical uppgår per dagens datum till 38 166 151,1 och aktiekapitalet uppgår till 38 463 386 kronor.

Denna information är sådan information som Hansa Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 juli 2018 kl. 8:00 CEST.