HNSA (, %) SEK
Hansa Biopharma logotyp

Resultat presenterade vid ASN Kidney Week 2018 belyser fortsatt stabil njurfunktion i upp till 24 månader efter transplantation

Regulatory information
Lund 26 oktober 2018 - Hansa Medical AB (NASDAQ Stockholm: HMED), ett världsledande biopharma-bolag inom inhibering av immunoglobulin G (IgG)-medierade immunsjukdomar, tillkännagav i dag att ytterligare data från den amerikanska prövarinitierade fas 2-studien med Hansa Medicals IgG-klyvande enzym imlifidase (IdeS) presenterades vid American Society of Nephrology (ASN) Kidney Week 2018, som hölls den 23–28 oktober i San Diego, USA.

Presentationen, med titeln IdeS in Highly Sensitized Patients, gavs den 25 oktober av Dr Stanley Jordan, verksam vid Kidney and Pancreas Transplant Center, Cedars-Sinai Medical Center, Los Angeles. Dr Jordan presenterade resultat som visar fortsatt stabil njurfunktion över lång tid upp till 24 månader efter njurtransplantation möjliggjord genom behandling med imlifidase.

Studien var en enarmad, öppen studie för att studera säkerhet och effekt vid behandling med imlifidase inför transplantation av njure från avliden donator. Dr. Jordan var ansvarig prövare för denna prövarinitierade studie vid Cedars-Sinai Medical Center, Los Angeles i vilken 17 patienter med donatorspecifika antikroppar behandlats och därefter transplanterats. Som tidigare beskrivits möjliggjorde imlifidase njurtransplantation för samtliga 17 patienter. Professor Jordan presenterade data gällande beräknad glomulär filtreringshastighet (eGFR), ett mått för njurfunktion, 6, 12 och 24 månader efter transplantation, med eGFR i nivå med eGFR-nivåer för patienter som inte är sensitiserade.

”Imlifidase fortsätter att visa övertygande säkerhets- och effektprofil vid långvarig uppföljning för dessa patienter med immunologiska barriärer mot njurtransplantation. Dessa patienter uppvisar nu fortsatt stabil njurfunktion vid upp till 24 månader efter transplantation", säger Dr Jordan. "Vid utebliven transplantation tvingas dessa patienterna till långvarig dialys, vilket är förknippat med ökad sjuklighet och hög dödlighet. Imlifidase kan komma att leda till ett paradigmskifte och möjliggöra livräddande behandling för dessa patienter."

”Resultaten som presenterades vid ASN ger ytterligare stöd till imlifidases kapacitet att möjliggöra njurtransplantation genom snabb och effektiv inaktivering av IgG", säger Søren Tulstrup, VD och koncernchef för Hansa Medical AB.

Denna information är sådan som Hansa Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2018 kl. 08.00 CEST.