HNSA (, %) SEK
Hansa Biopharma logotyp

Hansa Biopharmas valberedning utsedd

Lund, 19 november 2019. Hansa Biopharma meddelade idag att valberedningen har bildats i enlighet med de principer som godkändes av årsstämman den 22 maj 2019 och har följande sammansättning:


•    Erika Kjellberg Eriksson som representerar Nexttobe AB, 
•    Anna Sundberg som representerar Handelsbanken Fonder
•    Sven Sandberg som representerar Thomas Olausson och Gladiator
•    Ulf Wiinberg, styrelseordförande 

 

Styrelseordförande ska också kalla till valberedningens första möte.


Valberedningens uppgift är att förbereda och lägga fram förslag för årsstämman avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av årsstämman, val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter, styrelsearvoden och eventuell ersättning för arbete i styrelseutskotten, val av ordförande för årsstämman, val av revisorer (i förekommande fall) och arvode till revisorer samt förslag till principer för utseende av valberedning.


Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2020 och kommer att publiceras på Hansa Biopharmas hemsida. 


Aktieägare som önskar lämna synpunkter eller framlägga förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till ir@hansabiopharma.com eller via brev till Hansa Biopharma, Valberedningen, Box 785, 220 07 Lund.