HNSA (, %) SEK
Hansa Biopharma logotyp

Ökning av antalet aktier och röster i Hansa Biopharma AB (publ)

Regulatory information
Lund den 28 februari 2019 - Hansa Biopharma AB (NASDAQ Stockholm: HNSA), ledande inom immunmodulerande enzymteknik för behandling av sällsynta IgG-medierade sjukdomar meddelar idag att antalet aktier och röster i bolaget har ändrats genom emission av 50 000 stamaktier genomförd i februari. Emissionen genomfördes som ett led i fullgörandet av Bolagets teckningsoptionsprogram 2015-2019. Vidare har Bolaget omvandlat totalt 3 075 C-aktier till stamaktier inom ramen för Hansas långsiktiga incitamentsprogram.

Per 28 februari 2019 uppgår det totala antalet registrerade och utestående aktier i Hansa till 40 731 654, varav 40 026 107 stamaktier, som tillsammans berättigar till 40 026 107 röster, och 705 547 C-aktier, som tillsammans berättigar till 70 554,7 röster. Det totala antalet röster i Hansa uppgår till 40 096 661,7.

Denna information är sådan som Hansa Biopharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 februari 2019 kl.16:30 CET.