HNSA (, %) SEK
Hansa Biopharma logotyp

Hansa Biopharma har framgångsrikt genomfört en riktad nyemission av stamaktier om 1,1 miljarder kronor (121 MUSD)

Regulatory information
Hansa Biopharma AB (publ) (Nasdaq Stockholm: HNSA) (”Hansa Biopharma” eller ”Bolaget”) offentliggör idag att Bolaget framgångsrikt har genomfört den tidigare meddelade placeringen av nyemitterade stamaktier genom en riktad emission (”Placeringen”).

Totalt har 4,447,345 stamaktier placerats av Morgan Stanley & Co International plc (”Morgan Stanley”), Kempen & Co och Zonda Partners till en teckningskurs om 250 kronor per aktie till institutionella investerare. Placeringen kommer tillföra Bolaget cirka 1 112 miljoner kronor (121 MUSD) före avdrag för emissionskostnader. Styrelsen beslutade om emissionen av stamaktierna med stöd av emissionsbemyndigandet lämnat av årsstämman den 23 juni 2020. Aktierna som emitteras utgör cirka 9,9 procent av Bolagets aktiekapital efter emissionen.

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE I ELLER TILL USA, STORBRITANNIEN, KANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER I NÅGON JURISDIKTION DÄR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN.

DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT SÄLJA ELLER FÖRVÄRVA, NÅGON FÖRSÄLJNING AV VÄRDEPAPPREN SOM OMNÄMNS I DETTA PRESSMEDDELANDE KOMMER INTE HELLER ATT SKE, I ELLER TILL NÅGON JURISDIKTION DÄR SÅDANT ERBJUDANDE, FÖRVÄRV ELLER FÖRSÄLJNING SKULLE VARA OTILLÅTEN UTAN GENOMFÖRD REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ENLIGT VÄRDEPAPPERSLAGSTIFTNINGEN I SÅDAN JURISDIKTION.

Lund, 8 juli, 2020. Avsikten att genomföra en Placering offentliggjordes den 8 juli 2020 efter börsens stängning. Styrelsen har nu beslutat om en sådan emission till vissa institutionella investerare, på grundval av en accelererad bookbuilding-process genomförd av Morgan Stanley, Kempen & Co och Zonda Partners.

”Baserat på det positiva utlåtandet avseende imlifidase vid njurtransplantationer som CHMP vid Europeiska läkemedelsmyndigheten lämnade för några veckor sedan förbereder vi oss nu för en potentiell lansering i Europa senare i år samtidigt som vi också tar viktiga steg framåt i vårt arbete med att skapa en värdefull pipeline av läkemedelskandidater inriktade på sällsynta sjukdomar inom ett flertal indikationsområden, inklusive det avtal som offentliggjordes så sent som förra veckan med Sarepta Therapeutics och som har fokus på att möjliggöra genterapi för patienter med Duchennes muskeldystrofi och Limb-girdle muskeldystrofi. 

Det framgångsrika slutförandet av den här finansieringsrundan gör det möjligt för oss att upprätthålla vårt starka momentum och vi är mycket glada för det stora intresset vi ser från ledande life science-investerare i USA och Europa som stödjer vårt arbete,” säger Søren Tulstrup, VD och koncernchef för Hansa Biopharma.

Nettolikviden från Placeringen kommer att användas för att fortsätta utvecklingen och utvidgningen av Bolagets forsknings- och utvecklingsportfölj liksom för att finansiera den potentiella lanseringen och kommersialiseringen av imlifidase vid njurtransplantation. Mer specifikt kommer intäkterna att göra det möjligt för Bolaget att:

  • Finansiera Bolagets pågående och framtida forsknings- och utvecklingsprogram, inklusive utveckling av imlifidase för ytterligare indikationer, som till exempel antikroppsmedierad njurtransplantatavstötning (AMR), Guillain-Barré syndrom (GBS) och anti-GBMsjukdom (anti-GBM);
  • Finansiera Hansa Biopharmas pågående kommersiella utbyggnad, bland annat genom att expandera försäljningsstyrkan, i syfte att förbereda den potentiella lanseringen av imlifidase vid njurtransplantation av högsensitiserade patienter i Europa;
  • Fortsätta investera i Bolagets utveckling av nästa generations IgG-eliminerande enzymer för upprepad dosering; och
  • Finansiera rörelsekapital och allmänna bolagsändamål.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt var att genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt samt att stärka Bolagets aktieägarbas.

Den riktade nyemissionen medför att antalet stamaktier i Hansa Biopharma ökar med 4 447 345 från 40 026 107 till 44 473 452 och att aktiekapitalet ökar med  4 447 345 kronor, vilket resulterar i en utspädning för Hansa Biopharmas befintliga aktieägare om cirka 9,9 procent efter den riktade nyemissionen. Efter Placeringen kommer det totala antalet aktier i Hansa Biopharma öka till 45 894 909 och aktiekapital kommer att uppgå till 45 894 909.

I samband med nyemissionen har Bolaget och Bolagets styrelseledamöter samt ledande befattningshavare, med förbehåll för sedvanliga villkor, ingått lock-up åtaganden under en period som upphör 90 dagar efter likviddagen för Placeringen. 

Emissionen övertecknades flera gånger om till följd av stor efterfrågan från amerikanska, europeiska och svenska institutionella investerare såsom Redmile Group, Consonance Capital, HBM Healthcare Investments och Fonden TIN Ny Teknik.

I anslutning till Placeringen agerar Morgan Stanley och Kempen & Co joint bookrunners och Zonda Partners co-manager, samt Advokatfirman Vinge legal rådgivare till Hansa Biopharma. White & Case agerar legal rådgivare till bankerna.

VIKTIG INFORMATION 
PUBLICERING, OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE KAN I VISSA JURISDIKTIONER VARA FÖREMÅL FÖR RESTRIKTIONER ENLIGT LAG OCH PERSONER I DE JURISDIKTIONER DÄR DETTA PRESSMEDDELANDE HAR OFFENTLIGGJORTS ELLER DISTRIBUERATS BÖR INFORMERA SIG OM OCH FÖLJA SÅDANA LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM, ELLER INBJUDAN ATT FÖRVÄRVA ELLER TECKNA, NÅGRA VÄRDEPAPPER I HANSA BIOPHARMA I NÅGON JURISDIKTION, VARKEN FRÅN HANSA BIOPHARMA ELLER NÅGON ANNAN.

ETT INVESTERINGSBESLUT MED ANLEDNING AV PLACERINGEN SKA GÖRAS PÅ GRUNDVAL AV ALL OFFENTLIGT TILLGÄNGLIG INFORMATION AVSEENDE BOLAGET OCH BOLAGETS AKTIER. SÅDAN INFORMATION HAR INTE OBEROENDE KONTROLLERATS AV MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC, VAN LANSCHOT KEMPEN WEALTH MANAGEMENT NV ELLER ZONDA PARTNERS AB. INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE OFFENTLIGGÖRS ENDAST SOM BAKGRUNDSINFORMATION OCH GÖR INTE ANSPRÅK PÅ ATT VARA FULLSTÄNDIG. EN INVESTERARE BÖR SÅLEDES INTE ENBART FÖRLITA SIG PÅ INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE ELLER DESS RIKTIGHET ELLER FULLSTÄNDIGHET.

DETTA PRESSMEDDELANDE VARKEN UTGÖR, ELLER INGÅR I, ETT ERBJUDANDE ATT SÄLJA ELLER FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I USA. VÄRDEPAPPREN SOM OMNÄMNS HÄRI HAR INTE, OCH KOMMER INTE ATT, REGISTRERAS I ENLIGHET MED DEN VID VAR TID GÄLLANDE AMERIKANSKA SECURITIES ACT FRÅN 1933, (”SECURITIES ACT”), OCH FÅR INTE ERBJUDAS ELLER SÄLJAS I USA MED UNDANTAG FÖR ”QUALIFIED INSTITUTIONAL BUYERS” SOM DEFINIERAS I REGEL 144A SECURITIES ACT I ENLIGHET MED ETT UNDANTAG FRÅN KRAVET PÅ REGISTRERING I SECURITIES ACT. ALLA ERBJUDANDEN OCH FÖRSÄLJNINGAR AV VÄRDEPAPPER UTANFÖR USA KOMMER GÖRAS MED STÖD AV, OCH I ENLIGHET MED, REGULATION S I SECURITIES ACT. DET FINNS INGEN AVSIKT ATT GENOMFÖRA ETT OFFENTLIGT ERBJUDANDE AVSEENDE VÄRDEPAPPREN I USA.VÄRDEPAPPREN SKA INTE OCH KOMMER INTE ATT ERBJUDAS ELLER SÄLJAS I KANADA, JAPAN ELLER AUSTRALIEN. 

MED AVSEENDE PÅ MEDLEMSSTATERNA I EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET (VAR FÖR SIG EN ”RELEVANT MEDLEMSSTAT”) OCH STORBRITANNIEN I ENLIGHET MED FÖRORDNING 2017/1129/EU (TILLSAMMANS MED EVENTUELLA TILLÄMPLIGA INFÖRLIVANDEÅTGÄRDER, ”PROSPEKTFÖRORDNINGEN”) HAR INGEN ÅTGÄRD VIDTAGITS ELLER KOMMER ATT VIDTAS FÖR ATT GÖRA ETT OFFETNLIGT ERBJUDANDE AVSEENDE VÄRDEPAPPREN SOM OMNÄMNS I DETTA PRESSMEDDELANDE SOM KRÄVER OFFENTLIGGÖRANDE AV ETT PROSPEKT I NÅGON RELEVANT MEDLEMSSTAT ELLER I STORBRITANNIEN. SOM KONSEKVENS FÅR DESSA VÄRDEPAPPER ENDAST ERBJUDAS ELLER SÄLJAS I EN RELEVANT MEDLEMSSTAT ELLER I STORBRITANNIEN ENLIGT ETT UNDANTAG FRÅN PROSPEKTFÖRORDNINGEN. 

DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR ENDAST ADDRESSERAT TILL, OCH RIKTAR SIG ENDAST TILL, PERSONER I RELEVANTA MEDLEMSSTATER I DET EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET OCH I STORBRITANNIEN SOM ÄR KVALIFICERADE INVESTERARE ENLIGT ARTIKEL 2(e) PROSPEKTFÖRORDNINGEN (”KVALIFICERADE INVESTERARE”). 

I STORBRITANNIEN RIKTAR SIG DETTA PRESSMEDDELANDE ENBART TILL KVALIFICERADE INVESTERARE (I) SOM ÄR ”PROFESSIONELLA INVESTERARE” SOM FALLER INOM DEN VID VAR TID GÄLLANDE ARTIKEL 19(5) I U.K. FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005 (”ORDERN”) ELLER (II) PERSONER SOM OMFATTAS AV ARTIKEL 49(2)(A)-(D) (”HIGH NET WORTH COMPANIES, UNINCORPORATED ASSOCIATIONS ETC”) I ORDERN (ALLA SÅDANA PERSONER BENÄMNS TILLSAMMANS ”RELEVANTA PERSONER”). UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA PERSONER SOM INTE ÄR RELEVANTA PERSONER FÖRLITA SIG ELLER AGERA PÅ INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE. EN INVESTERING ELLER INVESTERINGSÅTGÄRD SOM DETTA PRESSMEDDELANDE AVSER ÄR ENBART MÖJLIG FÖR RELEVANTA PERSONER OCH KOMMER ENDAST ATT FULLFÖLJAS MED RELEVANTA PERSONER. 
I SVERIGE RIKTAR SIG DETTA PRESSMEDDELANDE ENBART TILL PERSONER SOM ÄR KVALIFICERADE INVESTERARE. 

MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC, VAN LANSCHOT KEMPEN WEALTH MANAGEMENT NV OCH ZONDA PARTNERS AB AGERAR ENBART FÖR HANSA BIOPHARMA OCH INGEN ANNAN I ANSLUTNING TILL TRANSAKTIONEN OCH KOMMER INTE ATT VARA ANSVARIGA GENTEMOT NÅGON ANNAN ÄN HANSA BIOPHARMA FÖR ATT TILLHANDAHÅLLA DET SKYDD SOM ERBJUDS MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC:S, VAN LANSCHOT KEMPEN WEALTH MANAGEMENT NV:S OCH ZONDA PARTNERS AB:S KUNDER ELLER FÖR RÅDGVNING I SAMBAND MED TRANSAKTIONEN, INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE, ÖVERENSKOMMELSE ELLER ANNAT ÄRENDE SOM OMNÄMNS I DETTA PRESSMEDDELANDE. ENDERA AV MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC, VAN LANSCHOT KEMPEN WEALTH MANAGEMENT NV OCH ZONDA PARTNERS AB KAN DELTA I TRANSAKTIONEN PÅ EN PROPRIETARY BASIS.

I SYFTE ATT UPPFYLLA DE PRODUKTSTYRNINGSKRAV SOM ÅTERFINNS I: (A) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/65/EU OM MARKNADER FÖR FINANSIELLA INSTRUMENT, I KONSOLIDERAD VERSION, (”MIFID II”); (B) ARTIKEL 9 OCH 10 I KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV (EU) 2017/593, SOM KOMPLETTERAR MIFID II; OCH (C) NATIONELLA GENOMFÖRANDEÅTGÄRDER (TILLSAMMANS ”PRODUKTSTYRNINGSKRAVEN I MIFID II”) SAMT FÖR ATT FRISKRIVA SIG FRÅN ALLT UTOMOBLIGATORISKT, INOMOBLIGATORISKT ELLER ANNAT ANSVAR SOM NÅGON ”TILLVERKARE” (I DEN MENING SOM AVSES ENLIGT PRODUKTSTYRNINGSKRAVEN I MIFID II) ANNARS KAN OMFATTAS AV, HAR DE ERBJUDNA AKTIERNA VARIT FÖREMÅL FÖR EN PRODUKTGODKÄNNANDEPROCESS, SOM HAR FASTSTÄLLT ATT DESSA AKTIER ÄR: (I) LÄMPLIGA FÖR EN MÅLMARKNAD BESTÅENDE AV ICKE-PROFESSIONELLA INVESTERARE OCH INVESTERARE SOM UPPFYLLER KRITERIERNA FÖR PROFESSIONELLA KUNDER OCH GODTAGBARA MOTPARTER, SÅSOM DEFINIERAT I MIFID II; OCH (II) LÄMPLIGA FÖR SPRIDNING GENOM ALLA DISTRIBUTIONSKANALER SOM TILLÅTS ENLIGT MIFID II (”MÅLMARKNADSBEDÖMNINGEN”). OAKTAT MÅLMARKNADSBEDÖMNINGEN BÖR DISTRIBUTÖRER NOTERA ATT: PRISET PÅ AKTIERNA KAN SJUNKA OCH INVESTERARE KAN FÖRLORA HELA ELLER DELAR AV SIN INVESTERING; ATT AKTIERNA INTE ÄR FÖRENADE MED NÅGON GARANTI AVSEENDE AVKASTNING ELLER KAPITALSKYDD; OCH ATT EN INVESTERING I AKTIERNA ENDAST ÄR LÄMPLIG FÖR INVESTERARE SOM INTE ÄR I BEHOV AV GARANTERAD AVKASTNING ELLER KAPITALSKYDD OCH SOM (ENSAMMA ELLER MED HJÄLP AV LÄMPLIG FINANSIELL ELLER ANNAN RÅDGIVARE) ÄR KAPABLA ATT UTVÄRDERA FÖRDELARNA OCH RISKERNA MED EN SÅDAN INVESTERING OCH SOM HAR TILLRÄCKLIGA RESURSER FÖR ATT BÄRA DE FÖRLUSTER SOM EN SÅDAN INVESTERING KAN RESULTERA I. MÅLMARKNADSBEDÖMNINGEN PÅVERKAR INTE ANDRA KRAV AVSEENDE KONTRAKTUELLA, LEGALA ELLER REGULATORISKA FÖRSÄLJNINGSRESTRIKTIONER MED ANLEDNING AV PLACERINGEN. DET NOTERAS VIDARE ATT, OAKTAT MÅLMARKNADSBEDÖMNINGEN, MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC, VAN LANSCHOT KEMPEN WEALTH MANAGEMENT NV OCH ZONDA PARTNERS AB ENDAST KOMMER ATT SÖKA INVESTERARE SOM UPPFYLLER KRITERIERNA FÖR PROFESSIONELLA KUNDER OCH GODTAGBARA MOTPARTER.

MÅLMARKNADSBEDÖMNINGEN UTGÖR, FÖR UNDVIKANDE AV MISSFÖRSTÅND, INTE (A) EN ÄNDAMÅLSENLIGHETS- ELLER LÄMPLIGHETSBEDÖMNING I DEN MENING SOM AVSES I MIFID II ELLER (B) EN REKOMMENDATION TILL NÅGON INVESTERARE ELLER GRUPP AV INVESTERARE ATT INVESTERA I, FÖRVÄRVA, ELLER VIDTA NÅGON ANNAN ÅTGÄRD AVSEENDE AKTIERNA.

VARJE DISTRIBUTÖR ÄR ANSVARIG FÖR ATT GENOMFÖRA SIN EGEN MÅLMARKNADSBEDÖMNING AVSEENDE AKTIERNA SAMT FÖR ATT BESLUTA OM LÄMPLIGA DISTRIBUTIONSKANALER.

DETTA PRESSMEDDELANDE INNEHÅLLER FRAMÅTRIKTADE UTTALANDEN SOM AVSER BOLAGETS AVSIKTER, BEDÖMNINGAR ELLER NUVARANDE FÖRVÄNTNINGAR AVSEENDE BOLAGETS FRAMTIDA RESULTAT, FINANSIELLA STÄLLNING, LIKVIDITET, UTVECKLING, UTSIKTER, FÖRVÄNTAD TILLVÄXT, STRATEGIER OCH MÖJLIGHETER SAMT DE MARKNADER INOM VILKA BOLAGET ÄR VERKSAMT, INKLUSIVE SÅVITT AVSER UTSIKTERNA FÖR LÄKEMEDEL OCH STUDIER. FRAMÅTRIKTADE UTTALANDEN ÄR UTTALANDEN SOM INTE AVSER HISTORISKA FAKTA OCH KAN IDENTIFIERAS AV ATT DE INNEHÅLLER UTTRYCK SOM ”ANSER”, ”FÖRVÄNTAR”, ”FÖRUTSER”, ”AVSER”, ”UPPSKATTAR”, ”KOMMER”, ”KAN”, ”FÖRUTSÄTTER”, ”BÖR”, ”SKULLE KUNNA” OCH, I VARJE FALL, NEGATIONER DÄRAV, ELLER LIKNANDE UTTRYCK. DE FRAMÅTRIKTADE UTTALANDENA I DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR BASERADE PÅ OLIKA ANTAGANDEN, VILKA I FLERA FALL BASERAS PÅ YTTERLIGARE ANTAGANDEN. ÄVEN OM BOLAGET ANSER ATT DE ANTAGANDEN SOM REFLEKTERAS I DESSA FRAMÅTRIKTADE UTTALANDEN ÄR RIMLIGA, KAN DET INTE GARANTERAS ATT DE KOMMER ATT INFALLA ELLER VARA KORREKTA. DÅ DESSA ANTAGANDEN BASERAS PÅ ANTAGANDEN ELLER UPPSKATTNINGAR OCH ÄR FÖREMÅL FÖR RISKER OCH OSÄKERHETER KAN DET FAKTISKA RESULTATET ELLER UTFALLET, AV MÅNGA OLIKA ANLEDNINGAR, KOMMA ATT AVVIKA VÄSENTLIGT FRÅN VAD SOM FRAMGÅR AV DE FRAMÅTRIKTADE UTTALANDENA. SÅDANA RISKER, OSÄKERHETER, EVENTUALITETER OCH ANDRA VÄSENTLIGA FAKTORER KAN MEDFÖRA ATT DEN FAKTISKA HÄNDELSEUTVECKLINGEN AVVIKER VÄSENTLIGT FRÅN DE FÖRVÄNTNINGAR SOM UTTRYCKLIGEN ELLER UNDERFÖRSTÅTT ANGES I DETTA PRESSMEDDELANDE GENOM DE FRAMÅTRIKTADE UTTALANDENA. BOLAGET GARANTERAR INTE ATT DE ANTAGANDEN SOM LIGGER TILL GRUND FÖR DE FRAMÅTRIKTADE UTTALANDENA I DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR KORREKTA OCH ÅTAR SIG VIDARE INTE NÅGOT ANSVAR FÖR DEN FRAMTIDA RIKTIGHETEN AV DE UPPFATTNINGAR SOM UTTRYCKS I DETTA PRESSMEDDELANDE, ELLER NÅGON SKYLDIGHET ATT UPPDATERA ELLER REVIDERA UTTALANDENA I DETTA PRESSMEDDELANDE I SYFTE ATT ÅTERSPEGLA EFTERFÖLJANDE HÄNDELSER. DU BÖR INTE OPÅKALLAT FÖRLITA DIG PÅ DE FRAMÅTRIKTADE UTTALANDENA I DETTA PRESSMEDDELANDE. DEN INFORMATION, DE UPPFATTNINGAR OCH FRAMÅTRIKTADE UTTALANDEN SOM ÅTERFINNS I DETTA PRESSMEDDELANDE LÄMNAS ENDAST PER DAGEN FÖR DETTA PRESSMEDDELANDE OCH ÄR FÖREMÅL FÖR FÖRÄNDRING UTAN FÖRVARNING. VARKEN BOLAGET ELLER NÅGON ANNAN ÅTAR SIG NÅGON SKYLDIGHET ATT SE ÖVER, UPPDATERA, BEKRÄFTA ELLER OFFENTLIGGÖRA NÅGON REVIDERING AV NÅGOT FRAMÅTRIKTAT UTTALANDE FÖR ATT ÅTERSPEGLA HÄNDELSER SOM INTRÄFFAR ELLER OMSTÄNDIGHETER SOM FÖREKOMMER I RELATION TILL INNEHÅLLET I DETTA PRESSMEDDELANDE.

Downloads