HNSA (, %) SEK
Hansa Biopharma logotyp

Hansa Biopharmas valberedning utsesd

Regulatory information

Lund den 2 november 2020. Hansa Biopharma meddelade idag att valberedningen har bildats i enlighet med de principer som godkändes av årsstämman den 23 juni 2020 och har följande sammansättning:
•    Natalie Berner som representant för Redmile Group 
•    Thomas Olausson  
•    Jannis Kitsakis som representant för AP4
•    Ulf Wiinberg, styrelseordförande 

Styrelseordförande ska också kalla till valberedningens första möte.

Valberedningens uppgift är att förbereda och lägga fram förslag för årsstämman avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av årsstämman, val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter, styrelsearvoden och eventuell ersättning för arbete i styrelseutskotten, val av ordförande för årsstämman, val av revisorer (i förekommande fall) och arvode till revisorer samt förslag till principer för utseende av valberedning.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2021 och kommer att publiceras på Hansa Biopharmas webbplats. 

Aktieägare som önskar lämna synpunkter eller framlägga förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till ir@hansabiopharma.com eller via brev till Hansa Biopharma, Valberedningen, Box 785, 220 07 Lund.

Informationen är sådan information som det åligger Hansa Biopharma AB att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk.

Downloads