peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
HNSA   SEK  ,  %
Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter

Delårsrapport januari – juni 2019

18 jul 2019, 08:00
Regulatorisk information
Fördelarna med imlifidase betonades i senaste ATC-presentationerna. Hansa Biopharma inleder studie på Guillain-Barrés syndrom och fortsätter expansionen utöver transplantationsområdet.

Andra kvartalet 2019 i sammandrag

- Vid 2019 American Transplant Congress (ATC) presenterade dr Edmund Huang från Cedars-Sinai Medical Center data som visade signifikant kortare väntetider för transplantation för högsensitiserade patienter som behandlats med imlifidase jämfört med matchade kontroller som väntar i enlighet med njurallokeringssystemet KAS. Dr Huangs session vann utmärkelsen ATC:s People’s Choice Award för den presentation som hade störst genomslag.

- Bolaget fortsatte att driva imlifidase framåt mot ett potentiellt marknadsgodkännande för att möjliggöra njurtransplantation hos högsensitiserade patienter i EU och USA. MAA granskas för närvarande av EMA, medan kompletterande analyser genomförs i USA för att ytterligare visa på värdet av imlifidase jämfört med matchade kontroller. Ett uppföljande möte med FDA förväntas äga rum under andra halvåret av 2019.

- CTA-godkännanden har erhållits i Europa för Fas 2-studien med imlifidase vid Guillain-Barrés syndrom (GBS). Initieringen av GBS-studien utgör en fortsättning av bolagets expansion utanför transplantationsområdet till autoimmuna sjukdomar.

- Aktieinnehavet i Genovis avyttrades, vilket genererade en intäkt på 89 MSEK (9,6 MUSD).

- Samtliga beslut godkändes på Hansa Biopharmas årsstämma 2019. Två nya styrelseledamöter utnämndes, Eva Nilsagård och Mats Blom.

- Forsknings- och utvecklingskostnader samt försäljnings- och administrationskostnader ökade under andra kvartalet till 46 MSEK (44) respektive 39 MSEK (15) i och med att bolaget fortsätter att utöka sin forsknings- och utvecklingsverksamhet och förbereder sig för en möjlig lansering av imlifidase vid njurtransplantationer.

- Kassaflödet från den löpande verksamheten för andra kvartalet slutade på -78 MSEK (-49). Bolagets likvida medel inklusive kortfristiga placeringar låg kvar på 763 MSEK i slutet av juni 2019. Utvecklingen av kassaflödet drevs främst av investeringar i aktiviteter hänförliga till den potentiella lanseringen av imlifidase och avyttringen av aktieinnehavet i Genovis.

Ekonomisk översikt

KSEK, såvida annat ej angesKvt. 2 2019Kvt. 2 2018H1 2019H1 2018
Nettoomsättning0,60,9 1,51,5
Försäljnings- och administrationskostnader-38,5-14,8 -67,9-30,0
Forsknings- och utvecklingskostnader-45,6-44,0 -88,1-75,5
Övriga rörelseintäkter och -kostnader-0,1-0,8 -1,2-1,0
Rörelseresultat-83,7-58,8 -156,4-105,4
Periodens resultat-82,4-58,8 -154,9-105,3
Kassaflöde från den löpande verksamheten-78,0 -49,0 -179,6-93,1
Likvida medel inkl. kortfristiga placeringar, 30 juni 2019762,7 534,2 762,7534,2
Eget kapital, 30 juni 2019755,4 543,0 755,4543,0
Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK), 30 juni 2019-2,06 -1,55 -3,87-2,77
Antal utestående aktier, 30 juni 201940.026.107 38.083.125 40.026.10738.083.125
Vägt genomsnittligt antal utestående aktier, före och efter utspädning40.026.107 37.976.440 40.014.05637.962.440
Antal medarbetare, 30 juni 201960 40 6040

VD Søren Tulstrup har ordet

”Hansa Biopharmas utveckling till ett kommersiellt biopharmabolag fortgår. Under andra kvartalet utökade vår organisation sin räckvidd både i Europa och USA, och vi fortsatte att öka vårt engagemang i den bredare sjukvårdssfären inom och utöver transplantation och autoimmuna sjukdomar.

Jag återvände nyligen från 2019 American Transplant Congress (ATC) i Boston där jag upplevde ett mycket stort intresse för Hansa Biopharma, vår teknikplattform och vår projektportfölj. Imlifidase lyftes fram i tre presentationer under konferensen, däribland i en plenumpresentation av dr Edmund Huang från Cedars-Sinai Medical Center i Los Angeles. Dr. Huang presenterade data som visar att imlifidase väsentligt minskar väntetiderna för transplantation hos patienter som behandlats med imlifidase jämfört med matchade kontroller på väntelistan för njurtransplantationer. Presentationen vann ATC:s utmärkelse People’s Choice Award som den med störst betydelse för transplantationsområdet, vilket ytterligare bekräftar den omvandlande potential som imlifidase och vår teknik har.

I USA ser vi tecken från den nuvarande administrationen att en ökning av antalet njurtransplantationer och en mer jämlik tillgång till denna livräddande behandling står högt på den politiska dagordningen som en del av målet att öka överlevandegraden och livskvaliteten för dialyspatienter väsentligt och samtidigt minska de över 100 miljarder USD som amerikanska myndigheter årligen lägger på behandlingen av kroniska njursjukdomar och njursjukdomar i slutskedet. Om imlifidase blir godkänt skulle det kunna bli en viktig drivkraft för att hjälpa tusentals högsensitiserade patienter att slippa daglig dialys genom att möjliggöra transplantation.

Den regulatoriska granskningsprocessen för imlifidase i Europa fortskrider efter att vår ansökan om marknadsgodkännande MMA (Marketing Authorization Application) blev godkänd i februari. Tidsplanen för processen är som tidigare kommunicerats, 210 arbetsdagar plus eventuella tidstillägg. Samtidigt genomför vi i USA kompletterande analyser avseende möjligheterna till njurtransplantation för de högsensitiserade patienter som deltar i fas 2-studierna med imlifidase jämfört med matchade kontroller från det amerikanska transplantationsregistret för att ytterligare illustrera värdet av imlifidase i det amerikanska sjukvårdssystemet. När dessa slutförts kommer vi att initiera ett möte med den amerikanska läkemedelsmyndigheten, U.S. Food and Drug Administration (FDA). Mötet förväntas äga rum under andra halvåret 2019.

På ett övergripande plan fortsätter vi att genomföra vår strategiska agenda, med stabila framsteg i hela vår projektportfölj, inklusive den nyligen inledda fas 2-studien med Guillain-Barrés syndrom (GBS) och akut antikroppsmedierad avstötning vid njurtransplantationer (AMR). I april beslutade vi att avyttra vårt aktieinnehav i Genovis. Transaktionen innebar en lönsam exit från en investering som inte ingick i kärnverksamheten och genererade medel som kommer att bidra till en snabbare utveckling av vår projektportfölj av läkemedelskandidater i klinisk fas samt vår nästa generation NiceR-program för upprepad dosering.

Vi ser framför oss en värld där alla patienter med sällsynta immunologiska sjukdomar kan leva långa och friska liv. För att uppnå denna vision håller vi på att bygga upp en högpresterande organisation som drar nytta av vår unika immunomodulerande teknikplattform vid utvecklingen av innovativa livräddande behandlingar som kan förändra hela livet, föra dessa vidare till de patienter med sällsynta sjukdomar som behöver dem och skapa värde för samhället i stort.”

Søren Tulstrup

VD och koncernchef Hansa 

Denna information är sådan som Hansa Biopharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juli 2019 kl. 08.00 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Klaus Sindahl, Head of Investor Relations
Hansa Biopharma 
Mobil: +46 (0) 709-29 82 69
E-post: klaus.sindahl@hansabiopharma.com

Rolf Gulliksen, Head of Corporate Communications
Hansa Biopharma
Mobil: +46 (0) 733-32 86 34
E-post: rolf.gulliksen@hansabiopharma.com

Om Hansa Biopharma
Hansa Biopharma AB (NASDAQ Stockholm: HNSA) använder sin unika och patenterade immunmodulerande enzymteknologiplattform för att utveckla behandlingar för sällsynta immunoglobulin G (IgG)-medierade autoimmuna sjukdomstillstånd, transplantationsavstötning och cancer. Bolagets främsta produkt, IDEFIRIX (imlifidase), är ett unikt antikroppsnedbrytande enzym i långt framskriden klinisk utveckling för att möjliggöra njurtransplantation för högsensitiserade patienter samt med ytterligare kliniska studier inom akuta autoimmuna sjukdomar. Med utgångspunkt i bolagets teknologi tar Hansas verksamhet inom forskning och utveckling även fram nästa generation av IgG-klyvande enzymer med lägre immunogenicitet, lämpade för upprepad dosering vid skovvis återkommande autoimmuna sjukdomar och onkologi. Hansa Biopharma är baserat i Lund. www.hansabiopharma.com