peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
HNSA   SEK  ,  %
Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter

Delårsrapport januari - juni 2010

29 jul 2010, 08:00
Regulatorisk information
Finansiell information

• Nettoomsättning för koncernen uppgick till 0,3 (2,8) MSEK

• Koncernens resultat uppgick till -8,6 (-6,2) MSEK

• Rörelseresultatet för koncernen uppgick till -7,5 (-6,2) MSEK

• Resultat per aktie uppgick till -1,11 (-1,61) SEK

Perioden i korthet

• Företrädesemission om 27 miljoner övertecknad med 22,4%

• Samarbete med Axis-Shield löper enligt plan och registreringsgrundande klinisk studie planerad att starta under hösten 2010

• Stort antal läkemedelskandidater genererade genom samarbetet med Alere Inc. (f.d. Inverness Medical Innovations Inc.)

• Paula Zeilon ny styrelseledamot i Hansa Medical

• Ändrad bolagsordning samt bemyndigande från årsstämman till styrelsen om rätt att fatta beslut om nyemission

• Internt utvecklad produktionsprocess för IdeS överförd till kontraktsproducent

• Beviljat patent för IdeS i USA

• Godkänd registrering av varumärket IDESENS® i USA, Europa och Japan

• Forskningsstudier med IdeS och EndoS publicerade i vetenskapliga tidskrifter

VDs kommentar

”Med en övertecknad företrädesemission genomförd känner vi ett stort förtroende från våra aktieägare och styrka att fortsätta driva våra tre utvecklingsprojekt anti-alpha-11, IdeS och HMD-301 mot nästa värdebyggande delmål. Vi har tagit ett stort steg i projekt IdeS och genomfört överföringen av vår internt utvecklade produktionsprocess till en kontraktsproducent. Nästa steg i detta arbete är att producera en fullskalig batch till våra planerade prekliniska toxicitets- och säkerhetsstudier. Målet är att lämna in en ansökan om genomförande av en klinisk Fas 1 studie för IdeS till Läkemedelsverket under första halvåret 2011.

Våra samarbetsavtal med Alere (f.d. Inverness Medical Innovations) och Axis-Shield löper enligt plan med avseende på både tid och utvecklingsaktiviteter. Alere har genererat ett stort antal anti-alpha-11 antikroppar som Hansa Medical karakteriserar, utvärderar och patentskyddar på olika sätt. Utvärderingsarbetet är omfattande och vi kommer att ägna stor del av hösten åt att noga välja ut ett fåtal antikroppar för vidareutveckling. Axis-Shield har under de senaste månaderna fokuserat på att vidareutveckla Hansa Medicals analysmetod, HMD-301, för diagnos och prognos av svår sepsis. Vidare har omfattande planeringsarbete genomförts för att få alla logistiska delar på plats inför den kommande registreringsgrundande kliniska studien med HMD-301. Studien kommer att genomföras vid ett antal akutkliniker i Sverige och USA. Den kliniska studien är planerad att påbörjas någon gång under hösten 2010 och målet att marknadsintroducera en första version av analysmetoden i slutet av 2011 kvarstår.” Emanuel Björne, VD Hansa Medical AB (publ)

(För komplett delårsrapport, se bifogad fil)

För mer information, vänligen kontakta:

Emanuel Björne, VD
Mobil: 0707-17 54 77
E-mail: emanuel.bjorne@hansamedical.com

Hansa Medical är ett biotekniskt utvecklingsbolag i preklinisk och tidig klinisk fas, fokuserat på inflammatoriska sjukdomar. Bolaget utvecklar primärt tre produkter, anti-alpha-11, IdeS och HMD-301. Anti-alpha-11 är ett nytt och specifikt antikroppsläkemedel för behandling av reumatoid artrit (RA). IdeS är ett proteinläkemedel för behandling i samband med organtransplantation. HMD-301 är en diagnostikmetod för diagnos av och prognos av patienter med svår sepsis. Hansa Medical är marknadsnoterat och aktien handlas på NASDAQ OMX First North under tickersymbolen HMED. Remium AB är bolagets Certified Adviser.