peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
HNSA   SEK  ,  %
Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter

Delårsrapport januari - juni 2011

28 jul 2011, 08:45
Regulatorisk information
 

Finansiell information
-
Nettoomsättning för koncernen uppgick till 0,4 (0,3) MSEK

- Koncernens resultat uppgick till -10,5 (-8,6) MSEK
- Rörelseresultatet för koncernen uppgick till -10,4 (-7,5) MSEK
- Resultat per aktie uppgick till -1,28 (-1,11) SEK

Perioden i korthet
- Hansa Medicals samarbetspartner Axis-Shield ingår optionsavtal med Bio-Rad Laboratories för kommersialisering av Heparin Binding Protein (HMD-301)

- Klinisk multicenterstudie med HBP-assay för diagnos av svår sepsis påbörjad
- Publicerade kliniska forskningsresultat visar att HBP även är en god biomarkör för diagnos av bakteriell meningit
- Företrädesemission om 29 miljoner kronor övertecknad
- Utvecklingen inom projekt IdeS enligt plan
- Utvecklingen inom projekt anti-alpha-11 enligt plan

VDs kommentar
Vi bedriver utveckling av tre lovande produktkandidater: IdeS för behandling i samband med organtransplantation och akutbehandling av autoimmuna sjukdomar, anti-alpha-11 för mer effektiv behandling av ledgångsreumatism samt diagnostikmetoden HMD-301 för prevention och diagnostisering av svår sepsis vid akutkliniker världen över. Detta är djärva och innovativa projekt och vi har under första halvåret 2011 gjort framsteg inom samtliga tre projekt. Det mest påfallande framsteget är initierandet av den pivotala studien för HMD-301 under vår samarbetspartner Axis-Shields ledning. Denna omfattande kliniska multicenterstudie avser att bekräfta vår första studie som genomfördes i Lund, samt utgöra grund för registrering. Om allt faller väl ut kan en första version av denna diagnostikmetod vara på marknaden i början på 2012. Vi har under första halvåret även genomfört ytterligare processutveckling för att möjliggöra produktion av en första klinisk batch av läkemedelskandidaten IdeS. Vi avser att producera en första klinisk batch IdeS under andra halvåret 2011. Hansa Medicals samarbete med Alere Inc. inom projekt anti-alpha-11 fungerar mycket väl och ett antal lovande antikroppar har identifierats genom det gemsamma utvecklingsarbetet. Kontinuerlig utvärdering och vidareutveckling av dessa antikroppar har fortskridit under 2011. Vår företrädesemission om 29 miljoner kronor tecknades till 116%. Detta innebär att vi nu kan fortsätta arbetet mot de väsentliga utvecklingsmål som ligger relativt nära i tid:


- Toxicitets- och säkerhetsstudie för IdeS under 2011
- Produktion av klinisk batch av IdeS under 2011
- Starta upp och genomföra fas I-studier med IdeS under 2012
- Ansöka om och få beviljat särläkemedelsstatus (eng. orphan drug designation) för IdeS under 2011 vid European Medicines Agency
- Identifiera en tidig anti-alpha-11-läkemedelskandidat under 2012
- Ytterligare stärka den prekliniska dokumentationen gällande alpha-11 som nytt lovande läkemedelsmål (eng. drug target) för behandling av ledgångsreumatism under 2011 och 2012
- Genomföra klinisk registreringsgrundande multicenterstudie i Sverige och USA med Axis- Shield avseende HBP-assay under 2011
- Tillsammans med Axis-Shield, lansera en CE- märkt första version av HBP-assay under 2012
- Ingå ytterligare licensavtal med marknadsetablerade diagnostikbolag gällande HBP-assay under 2011 och 2012

Vårt övergripande mål är att så snart som möjligt göra Hansa Medical till ett lönsamt kassaflödespositivt läkemedelsföretag. Vi utvärderar fortlöpande strategiska förvärv som ett medel att nå detta mål snabbare.
Emanuel Björne, VD Hansa Medical AB (publ)

(För fullständig delårsrapport, se bifogad PDF)

För mer information, vänligen kontakta:
Emanuel Björne, VD
Mobil: 0707-17 54 77
E-mail: emanuel.bjorne@hansamedical.com

Hansa Medical är ett biotekniskt utvecklingsbolag fokuserat på inflammatoriska sjukdomar. Bolaget utvecklar innovativa biologiska läkemedel och diagnostikmetoder i partnerskap med större marknadsetablerade bolag och i egen regi. Idag drivs primärt tre utvecklingsprojekt: IdeS, anti-alpha-11 och HMD-301. Nya forskningsprojekt och produktkandidater genererade genom samarbeten med medicinsk universitetsforskning utvärderas kontinuerligt. Hansa Medical är marknadsnoterat på First North, en del av NASDAQ OMX, och Remium AB är bolagets Certified Adviser.