peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
HNSA   SEK  ,  %
Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter

Delårsrapport januari – mars 2015

16 apr 2015, 18:00
Regulatorisk information
Viktiga initiativ för framtida tillväxt

Januari – mars 2015 i korthet

  • Nettoomsättningen för koncernen uppgick till 3 847 KSEK, jämfört med 1 612 KSEK för motsvarande period 2014
  • Resultat efter skatt var -10 725 KSEK (-5 998)
  • Rörelseresultat uppgick till -10 689 KSEK (5 896)
  • Resultat per aktie före och efter utspädning var -0,41 SEK (-0,26)
  • Den kliniska fas II-studien avseende IdeS i högsensitiserade patienter på väntelista för njurtransplantation avslutades fram­gångsrikt
  • Göran Arvidson utsågs till finansdirektör och därefter till tf VD
  • Samarbete inleddes med den ledande amerikanska transplanta­tionsexperten Dr Stanley Jordan vid Cedars-Sinai Medical Center, Los Angeles
  • Utveckling inledd kring en andra generationens IdeS-molekyl, som syftar till att möjliggöra upprepad dosering
  • Preliminär ansökan inlämnad om upptagande till handel på Nas­daq Stockholm

Väsentliga händelser efter periodens slut

  • Fullt garanterad företrädesemission på 246 MSEK framgångsrikt avslutad

VD har ordet
De tre första månaderna gav oss en bra start på året, och vi tog några viktiga steg – både finansiellt och i den kliniska utvecklingen – för att bygga grunden till ett starkt Hansa Medical. Målet för Hansa Medical är att bli ett läkemedelsbolag med viktiga produkter på marknaden som kan rädda liv. Vi är inte där än, och som alla som följer läkemedelssektorn vet behöver man ha tålamod för att ta kliniska projekt till marknaden, samt hängivna investerare som tror på bolaget under hela vägen.

Våra aktieägare visade oss detta förtroende när de stöttade vår företrädesemission på 246 MSEK som vi aviserade i februari, till fullo garanterad av teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Emissionslikviden kommer att användas för att ytterligare stärka programmet med vår ledande läkemedelskandidat IdeS, samt att utvärdera möjligheterna för vårt andra antikroppsmodifierande enzym EndoS. Detta är ett viktigt åtagande som bekräftar att även aktieägarna delar vår tro på vår spännande FoU-strategi.

I samband med emissionen meddelade vi också att dödsboet efter Bo Håkansson, Farstorps Gård AB, sålde aktier motsvarande cirka 15 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget. Aktierna förvärvades av ett utvalt antal svenska och internationella institutionella investerare, inklusive Rhenman & Partners och Hjärt-Lungfonden.

Vårt primära fokus är på vår ledande läkemedelskandidat och främsta värdeskapare IdeS, ett bakteriellt enzym som klyver humana IgG-antikroppar och anses ha stor potential i njurtransplantation och sällsynta autoimmuna sjukdomar. IdeS är för närvarande i klinisk utvecklingsfas II. I januari meddelade vi preliminära data som visar att IdeS har god effekt i sensiterade dialyspatienter som väntar på njurtransplantation. Studien visar att IdeS har kapacitet att göra dessa patienter möjliga att transplantera genom att minska deras HLA-antikroppar till acceptabla nivåer. Resultat från denna studie planeras att publiceras i en väl ansedd tidskrift.

Planer finns för att starta nästa fas II-studie av IdeS i njurtransplantation vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, och Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm. Vi tror också att IdeS har andra potentiella medicinska indikationer, inklusive relativt sällsynta och allvarliga – till och med livshotande – akuta immunsjukdomar, såsom anti-GBM och Guillain-Barrés syndrom.

Samtidigt utvecklar vi en ny generation av molekyler baserade på IdeS som möjliggör upprepad dosering och därmed ytterligare terapeutiska möjligheter för kroniska sjukdomar. Ett antal lovande kandidater kommer att optimeras under 2015 så att vi kan välja ut en läkemedelskandidat och börja preklinisk utveckling 2016.

Vår utvecklingspartner Axis-Shield Diagnostics fortsätter att ytterligare validera och marknadsföra vår HBP-analys globalt, som används för att förutsäga och diagnostisera svår sepsis. I februari ingick Axis-Shield ett underlicensavtal för den kinesiska marknaden.

Sammantaget tror jag att det första kvartalet visade tydligt att vi är i en bra position – och har finansiella medel – för att fortsätta resan för att nå våra mål.

Göran Arvidson
CFO och tillförordnad VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hansa Medical AB
Göran Arvidson, CFO och tf VD
Mobiltelefon: 46 706-33 30 42
E-mail: goran.arvidson@hansamedical.com
www.hansamedical.com

Om Hansa Medical AB
Hansa Medical är ett bioteknikbolag med fokus på nya och innovativa immunmodulerande enzymer. Bolagets främsta läkemedelskandidat i klinisk utveckling, IdeS, inaktiverar antikroppar och har stor behandlings­potential inom transplantation och ovanliga autoimmuna sjukdomar. Vidare har bolaget utvecklat HBP, en marknadslanserad biomarkör för diagnos och prediktion av svår sepsis, samt bedriver preklinisk forskning kring EndoS, ett bakteriellt antikropps-modulerande enzym. Hansa Medical är baserat i Lund. Bolagets aktie (HMED) är listad för handel på Nasdaq First North i Stockholm med Remium Nordic som Certified adviser.