peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
HNSA   SEK  ,  %
Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter

Kommuniké från årsstämma i Hansa Medical AB (publ) den 7 maj 2008

8 maj 2008, 08:57
Regulatorisk information
Vid Hansa Medicals årsstämma i Malmö den 7 maj föredrog VD Emanuel Björne det senaste årets höjdpunkter inom Hansa Medicals utvecklingsprojekt samt utvecklingsmålen för 2008. Utvecklingsprojekten fortskrider som planerat och diskussioner förs med potentiella partners till tre av Hansa Medicals fyra projekt. Vidare fattades följande beslut vid årsstämman:

Årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2007 fastställdes.

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2007.

Antalet styrelseledamöter skall förbli oförändrat, tre stycken, samt att inga styrelsesuppleanter skall utses.

I enlighet med styrelsens förslag lämnas ingen utdelning för räkenskapsåret 2007.

Styrelsearvodet för tiden till intill nästa årsstämma skall uppgå till sammanlagt 180 000 kronor, varav 80 000 kronor till ordföranden och 50 000 kronor vardera ledamot. Vidare skall styrelsearvode för tiden fram till denna årsstämma den 7 maj 2008 utgå om sammanlagt 90 000 kronor, varav 40 000 kronor till styrelsens ordförande och 25 000 kronor vardera till övriga ledamöter. Vidare skall arvode utgå till revisorer enligt godkända fakturor.

Omval av Bo Håkansson, Per Belfrage och Stina Gestrelius till styrelseledamöter samt omval av tidigare års revisor, Ann Theander, Grant Thornton Sweden AB.

Inrättande av valberedning bestående av representanter för bolagets tre största aktieägare. Namnen på ledamöterna i valberedningen skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2009.

Årsstämman fattade beslut om emission av teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av nya aktier enligt styrelsens förslag. Beslutet innebär att högst 100 000 teckningsoptioner skall emitteras och för en marknadsmässig premie tecknas av ledande befattningshavare och övriga anställda i Hansa Medical. Tilldelning skall ske med en högsta tilldelning om 20 000 respektive en lägsta tilldelning om 5 000 optioner per person. Teckning av teckningsoptioner skall ske under perioden 21 maj – 28 maj 2008. En optionsrätt kan utnyttjas till teckning av en aktie i Hansa Medical under perioden 28 februari 2012 – 31 maj 2012 till en lösenkurs om 200 procent av genomsnittet av högsta och lägsta betalkurs för Hansa Medicals aktie, noterad på First North, för varje handelsdag under perioden 8 maj – 21 maj 2008.

För optionerna skall erläggas en marknadsmässig premie, beräknad enligt Black & Scholes optionsvärderingsmodell. Beräkningen skall utföras av oberoende expert.

Styrelsens motiv till ovanstående förslag är att Hansa Medical befinner sig i ett utvecklingsskede som kommer att kräva stora insatser av såväl ledande befattningshavare som övriga anställda och att ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos de anställda kan förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen samt samhörighetskänslan med Hansa Medical.
Vid fullt utnyttjande av samtliga optionsrätter kommer aktiekapitalet att öka med totalt 500 000 kronor genom utgivande av högst 100 000 aktier, var och en med ett kvotvärde om 5,00 kronor, under förutsättning att omräkning av det antal aktier som varje optionsrätt berättigar till teckning av inte sker. Detta innebär att vid fullt utnyttjande av föreslagna optioner kommer de nya aktierna att utgöra 2,5 procent av utelöpande aktier, alternativt 1,9 procent av utelöpande aktier, efter full konvertering av utestående konvertibler.