peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
HNSA   SEK  ,  %
Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter

Kallelse till årsstämma i Hansa Medical AB (publ)

31 mar 2009, 08:00
Regulatorisk information
Aktieägarna i Hansa Medical AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 29 april 2009 kl. 18.00 i Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö. Dörrarna öppnas kl. 17.30. Efter stämman bjuder bolaget på lättare förtäring.

RÄTT TILL DELTAGANDE
Rätt att delta i årsstämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken avseende förhållandena den 23 april 2009, dels senast den 23 april 2009 kl. 12.00 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i årsstämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 23 april 2009. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.


ANMÄLAN OM DELTAGANDE
Anmälan kan ske skriftligt under adress Hansa Medical AB, Box 785, 220 07 Lund, via e-post till sofia.jarnum@hansamedical.com, per telefon 046-16 56 72 eller per fax 046-12 77 75. Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnr, antal aktier samt telefon dagtid. Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.


FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
12. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
14. Val av styrelseledamöter
15. Val av styrelseordförande
16. Ändring av bolagsordningen
17. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av högst 10 000 000 aktier
18. Bemyndigande för verkställande direktören att vidta de formella justeringar i beslut enligt punkterna 16-17 som kan visa sig erforderliga i samband med registrering och verkställande därav
19. AvslutningBESLUTSFÖRSLAG

Utdelning (punkt 10)
Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2008 inte lämnas.


Val av styrelse och styrelseordförande samt fastställande av arvoden (punkt 12-15)
Förslag avseende val av styrelse och styrelseordförande samt avseende arvoden kommer att offentliggöras senast två veckor före stämman.


Ändring av bolagsordningen (punkt 16)
Styrelsen föreslår årsstämman besluta att ändra bolagsordningen enligt följande. Sätet byts från Malmö till Lund. Gränserna för aktiekapitalet ändras från lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor till lägst 19 000 000 kronor och högst 76 000 000 kronor. Gränserna för antal aktier ändras från lägst 2 000 000 och högst 8 000 000 till lägst 3 800 000 och högst 15 200 000. Bestämmelsen avseende var bolagsstämma får hållas ändras så att bolagsstämma får hållas i Lund eller Stockholm i stället för i Malmö eller Stockholm.


Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission om högst 10 000 000 aktier (punkt 17)
Styrelsen föreslås bemyndigas att under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital med högst 50 000 000 kronor genom nyemission av högst 10 000 000 aktier. Styrelsen ska ha rätt att besluta om kontant-, apport- eller kvittningsemission. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Vid eventuell avvikelse ska skälet vara att bredda bolagets ägandekrets eller att skaffa utvecklingskapital. Teckningskursen ska fastställas till marknadsmässig kurs vid tidpunkten för varje emissionsbeslut.

Beslut enligt punkterna 16 och 17 förutsätter för sin giltighet att de biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och fullständigt beslutsunderlag i övrigt kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida minst två veckor före stämman. Handlingarna sänds till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Lund i mars 2009
Hansa Medical AB (publ)
Styrelsen