peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
Hansa Biopharma
HNSA (, %) SEK
Hansa Biopharma

Kommuniké från årsstämma 2009 i Hansa Medical AB

30 apr 2009, 15:59
Regulatorisk information
Vid Hansa Medicals årsstämma som hölls i Malmö den 29 april 2009, fattades följande beslut:

Stämman fastställde resultat- och balansräkning och koncernresultat- och koncernbalansräkning samt beslutade att utdelning för räkenskapsåret 2008 inte skulle lämnas.

Till styrelseledamöter omvaldes Bo Håkansson, Per Belfrage och Stina Gestrelius. Bo Håkansson omvaldes till styrelseordförande. Arvode till styrelsen för tiden till nästa årsstämma beslutades utgå med 80 000 kronor till ordföranden och 60 000 kronor vardera till övriga ledamöter. Arvode till revisorn beslutades utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade att ändra bolagsordningen enligt följande. Sätet byts från Malmö till Lund. Gränserna för aktiekapitalet ändras från lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor till lägst 19 000 000 kronor och högst 76 000 000 kronor. Gränserna för antal aktier ändras från lägst 2 000 000 och högst 8 000 000 till lägst 3 800 000 och högst 15 200 000. Bestämmelsen avseende var bolagsstämma får hållas ändras så att bolagsstämma får hållas i Lund eller Stockholm i stället för i Malmö eller Stockholm.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital med högst 50 000 000 kronor genom nyemission av högst 10 000 000 aktier. Styrelsen gavs rätt att besluta om kontant-, apport- eller kvittningsemission, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Vid eventuell avvikelse ska skälet vara att bredda bolagets ägandekrets eller att skaffa utvecklingskapital.

Stämmans fullständiga beslut samt protokoll finns hos bolaget i Lund och skickas till de aktieägare som så önskar.