RarePipelinepeopleInnovationCollaborationCareersFinance Advance treatment
Hansa Biopharma
HNSA (, %) SEK
Hansa Biopharma

Hansa Medical genomför garanterad företrädesemission om 27 miljoner kronor

4 mar 2010, 11:45
Regulatorisk information
• Hansa Medicals styrelse har med stöd av bemyndigande av årsstämman beslutat att genomföra en nyemission om 3,9 miljoner aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

• Teckningskursen är fastställd till 7 kronor per aktie vilket vid full teckning inbringar 27 miljoner till Hansa Medical före emissionskostnader.

• En befintlig aktie ger rätt till en teckningsrätt. En teckningsrätt ger rätt till teckning av en ny aktie.

• Hansa Medicals tre största aktieägare har för avsikt att teckna sina delar i emissionen, motsvarande totalt cirka 62%. Resterande del av emissionen är säkerställd genom teckningsgaranti.

• Teckningsperioden löper från och med den 24 mars till och med den 14 april 2010.

Bakgrund och motivHansa Medical utvecklar proteinläkemedel och diagnostik¬metoder inom terapiområdet inflammation. Produktut¬vecklingen befinner sig i preklinisk och tidig klinisk fas. Bolaget är fokuserat på tre projekt; anti-alpha-11, IdeS och HMD-301. Motivet till nyemissionen är att finansiera Hansa Medicals fortsatta produktutveckling inom projekten.Anti-alpha-11 utvecklas i strategiskt partnerskap med amerikanska Inverness Medical Innovations Inc. och är ett läkemedelsprojekt för behandling av reumatoid artrit (RA). Samarbetet syftar till att under de kommande två åren identifiera en antikroppsbaserad läkemedelskandidat. Detta joint venture kommer sedan att licensiera ut läkemedelskandidaten i preklinisk eller tidig klinisk fas till ett marknadsetablerat läkemedelsbolag. Marknaden för proteinläkemedel för be¬handling av RA domineras idag av TNF-alpha blockerare och uppskattas till 90 miljarder kronor.IdeS är en läkemedelskandidat för behandling av så kallade sensitiserade patienter i samband med organtransplantation. Produktutvecklingen av IdeS befinner sig i den mest kapital- och resurskrävande fasen varför Hansa Medical har beslutat att söka ett strategiskt partnerskap även för denna produkt innan påbörjandet av kliniska prövningar. Partnerskapsdiskussioner pågår och parallellt kommer Hansa Medical att påbörja produktion av IdeS. IdeS har inga direkta konkurrenter och marknaden uppskattas till 1 miljard kronor.HMD-301 är en diagnostisk analysmetod ämnad för akutkliniker och intensivvårdsavdelningar vilken hjälper läkare att identifiera patienter som befinner sig i omedelbar risk för att utveckla den livshotande komplikationen svår sepsis. Utvecklingen av HMD-301 bedrivs i samarbete med brittiska Axis-Shield plc. Under kommande två år kommer analysmetoden att optimeras samt testas i en registreringsgrundande klinisk studie. Bolagen arbetar mot målet att marknadsintroducera en första version av analysmetoden i slutet på 2011. HMD-301 har ingen direkt motsvarighet på marknaden idag, som bedöms till 700 miljoner kronor.Emissionen i sammandragI syfte att finansiera Hansa Medicals fortsatta produktutveckling och realisera delar av potentialen i bolagets forskning, har Hansa Medicals styrelse beslutat att genomföra en nyemission om 3 863 184 aktier. Beslutet har fattats med stöd av det bemyndigande som styrelsen gavs på årsstämman den 29 april 2009.Aktieägare i Hansa Medical har företrädesrätt att teckna nya aktier, till en kurs om 7 kronor per aktie, i förhållande till det antal aktier de äger på avstämningsdagen den 19 mars 2010. En befintlig aktie ger rätt till en teckningsrätt. En teckningsrätt ger rätt till teckning av en ny aktie. Det kommer även att vara möjligt att teckna aktier utan företrädesrätt. Vid full teckning förväntas emissionen inbringa 27 miljoner kronor.Aktieägare som är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 19 mars 2010 kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i företrädesemissionen. Teckningstiden löper från och med den 24 mars till och med den 14 april 2010.Hansa Medicals tre största ägare har för avsikt att teckna aktier motsvarande sina pro rata andelar i Hansa Medical, totalt cirka 62% av emissionen. Resterande del av emissionen är säkerställd genom teckningsgaranti.Preliminär tidplan för emissionen17 mars 2010 Första handelsdag i aktien utan rätt att deltaga i företrädesemissionen19 mars 2010 Avstämningsdag och beräknad dag för offentliggörande av prospektet24 mars – 9 april 2010 Handel i teckningsrätter24 mars – 14 april 2010 Teckningsperiod20 april 2010 Beräknad dag för meddelande om utfallet av emissionenSlutet på april 2010 Emissionen slutförsLegala rådgivare och emissionsinstitutFredersen Advokatbyrå AB är legala rådgivare och Remium AB är emissionsinstitut.