peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
HNSA   SEK  ,  %
Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter

Kallelse till årsstämma i Hansa Medical AB (publ)

26 mar 2010, 16:00
Regulatorisk information
Aktieägarna i Hansa Medical AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 29 april 2010 kl. 18.00 i hörsalen intill bolagets lokaler på Scheelevägen 22 i Lund. Dörrarna öppnas kl. 17.30. Efter stämman bjuder bolaget på lättare förtäring.

Rätt till deltagandeRätt att delta i årsstämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 23 april 2010, dels senast den 23 april 2010 kl. 12.00 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i årsstämman.Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 23 april 2010. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.Anmälan om deltagandeAnmälan kan ske skriftligt under adress Hansa Medical AB, Box 785, 220 07 Lund, via e-post till arsstamma@hansamedical.com, per tfn till 046-165670 eller per fax 046-127775. Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnr, antal aktier samt telefon dagtid. I förekommande fall bör även antal biträden (högst två) anges. Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Behörighetshandlingar ska på begäran kunna uppvisas vid stämman.Förslag till dagordning 1. Öppnande2. Val av ordförande vid stämman3. Upprättande och godkännande av röstlängd4. Godkännande av dagordning5. Val av en eller två justeringsmän6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad7. Anförande av verkställande direktören8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen10. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören12. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn14. Val av styrelseledamöter15. Val av styrelseordförande16. Beslut om ändring av bolagsordningen17. Beslut om bemyndigande till styrelsen att emittera akter, teckningsoptioner eller konvertibler18. Avslutning BeslutsförslagUtdelning (punkt 10) Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2009 inte lämnas.Val av styrelse och styrelseordförande samt fastställande av arvoden (punkt 12-15)Förslag föreligger att omval sker av styrelseledamöterna Bo Håkansson, Per Belfrage och Stina Gestrelius samt nyval av Paula Zeilon. Bo Håkansson föreslås omväljas till styrelseordförande.Styrelsearvode föreslås utgå med sammanlagt 325 000 kronor för tiden intill nästa årsstämma, varav 100 000 kronor utgör ersättning till ordföranden samt 75 000 kronor vardera utgör ersättning till övriga ledamöter. Revisorsarvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås utgå enligt godkänd räkning.Paula Zeilon är civilingenjör inom kemiteknik och har över 20 års erfarenhet från life science-sektorn. Hon är styrelseledamot i BioGaia AB.Ändring av bolagsordningen (punkt 16)Styrelsen föreslår årsstämman besluta att ändra bolagsordningen enligt följande. Gränserna för aktiekapitalet ändras från lägst 19 000 000 kronor och högst 76 000 000 kronor till lägst 35 000 000 kronor och högst 140 000 000 kronor. Gränserna för antal aktier ändras från lägst 3 800 000 och högst 15 200 000 till lägst 7 000 000 och högst 28 000 000.Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler eller teckningsoptioner (punkt 17)Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner. Betalning av emitterade aktier, konvertibler eller teckningsoptioner ska, i enlighet med vad styrelsen därom beslutar, kunna ske kontant, genom kvittning, med apportegendom eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Antalet aktier, konvertibler eller teckningsoptioner som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av bolagsordningens vid var tid gällande gränser för aktiekapitalet. Skälet till att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske är att bolaget ska kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv. Vid beslut om emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna ska teckningskursen vara marknadsmässig.Beslut enligt punkt 16 och 17 förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och fullständigt beslutsunderlag i övrigt kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida minst två veckor före stämman. Handlingarna sänds till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.Lund i mars 2010Hansa Medical AB (publ)Styrelsen