peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
HNSA   SEK  ,  %
Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter

Kommuniké från årsstämma 2010 i Hansa Medical AB

30 apr 2010, 08:45
Regulatorisk information
Vid Hansa Medicals årsstämma som hölls i Lund den 29 april 2010, fattades följande beslut:

Stämman fastställde resultat- och balansräkning och koncernresultat- och koncernbalansräkning samt beslutade att utdelning för räkenskapsåret 2009 inte skulle lämnas.Stämman beslutade om val av styrelse genom omval av Bo Håkansson, Per Belfrage och Stina Gestrelius samt nyval av Paula Zeilon. Paula Zeilon är civilingenjör inom kemiteknik och har över 20 års erfarenhet från life science-sektorn. Hon är styrelseledamot i BioGaia AB. Bo Håkansson omvaldes till styrelseordförande. Arvode till styrelsen för tiden till nästa årsstämma beslutades utgå med sammanlagt 325 000 varav 100 000 kronor utgör ersättning till ordföranden samt 75 000 kronor vardera utgör ersättning till övriga ledamöter. Revisorsarvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås utgå enligt godkänd räkning.Årsstämman beslutade att ändra bolagsordningen enligt följande. Gränserna för aktiekapitalet ändras från lägst 19 000 000 kronor och högst 76 000 000 kronor till lägst 35 000 000 kronor och högst 140 000 000 kronor. Gränserna för antal aktier ändras från lägst 3 800 000 och högst 15 200 000 till lägst 7 000 000 och högst 28 000 000.Årsstämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner. Betalning av emitterade aktier, konvertibler eller teckningsoptioner ska, i enlighet med vad styrelsen därom beslutar, kunna ske kontant, genom kvittning, med apportegendom eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Antalet aktier, konvertibler eller teckningsoptioner som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av bolagsordningens vid var tid gällande gränser för aktiekapitalet. Skälet till att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske är att bolaget ska kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv. Vid beslut om emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna ska teckningskursen vara marknadsmässig.Stämmans fullständiga beslut samt protokoll finns hos bolaget i Lund och skickas till de aktieägare som så önskar.