peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
HNSA   SEK  ,  %
Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter

Bokslutskommuniké 2010

10 feb 2011, 08:00
Regulatorisk information
Finansiell information
• Nettoomsättning för koncernen uppgick till 4,4 (3,0) MSEK
• Koncernens resultat uppgick till -18,8 (-15,8) MSEK
• Rörelseresultatet för koncernen uppgick till -20,0 (-15,7) MSEK
• Resultat per aktie uppgick till -2,44 (-4,1) SEK
Året i korthet
• Företrädesemission om 27 miljoner kronor övertecknad
• Fullskalig produktionsprocess för IdeS utvecklad
• Toxikologi- och säkerhetsstudier inledda med IdeS
• Beviljat patent för IdeS i USA
• Forskningsstudier med IdeS och EndoS publicerade i vetenskapliga tidskrifter
• Licensavtal sluts med Human Genome Sciences Inc. gällande anti-alpha-11 patent
• Milstolpsbetalning om 500.000 USD erhålls från samarbetspartnern Alere Inc.
• Anti-alpha-11 antikroppar genererade genom samarbete med Alere Inc.
• Optimerad version av HBP-assay framtagen tillsammans med Axis-Shield plc för pivotal klinisk studie
Väsentliga händelser efter årets slut
• Hansa Medicals samarbetspartner Axis-Shield plc ingår optionsavtal med Bio-Rad Laboratories för kommersialisering av HBP

VDs kommentar
En fulltecknad emission har möjliggjort en offensiv satsning på projekt IdeS med bibehållen utvecklingstakt i projekt anti-alpha-11 och HMD-301. Vi har i samarbete med en kontraktsproducent skalat upp vår egenutvecklade process för fermentation, rening och
kvalitetskontroll av läkemedelskandidaten IdeS. Uppskalningarbetet har fallit väl ut och vi har nu producerat en första batch av IdeS med högt utbyte och hög renhet. Denna batch kommer i första hand att användas för prekliniska toxicitets- och säkerhetsstudier. Även dessa studier är nu påbörjade och vi avser att slutföra dessa under våren 2011. Om dessa studier faller väl ut kommer vi att initiera Fas 1 i slutet på 2011 eller i början på 2012.
Inom projekt anti-alpha-11 har ett antal lovande antikroppar identifierats och patentportföljen har konsoliderats. Vi har ingått ett licensavtal med Human Genome Sciences Inc. gällande anti-alpha-11 antikroppar, vilket innebär att Hansa Medical har skapat en stark patentsituation för kommande läkemedelsprodukter.
Vårt samarbete med Axis-Shield plc utvecklas mycket positivt. Utifrån Hansa Medicals prototyp-assay  (HMD-301) för kvantifiering av HBP i plasma, har Axis-Shield tagit fram en optimerad version. Registreringsgrundande studier med denna optimerade assay kommer att initieras under början på 2011. Axis-Shield slöt i januari 2011 ett optionsavtal med Bio-Rad Laboratories gällande HBP som biomarkör för svår sepsis. Optionsavtalet bekräftar potentialen i denna spännande produktkandidat samt stärker möjligheterna att nå den globala marknaden.
Det är spännande tider för Hansa Medical. Under kommande 12 månader är vår plan att inleda kliniska studier med IdeS, att nå registrering med HMD-301 samt identifiera en anti-alpha-11 läkemedelskandidat lämpad för klinisk utveckling. Emanuel Björne, VD Hansa Medical AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:
Emanuel Björne, VD
Mobil: 0707-17 54 77
E-mail:
emanuel.bjorne@hansamedical.com

Bo Håkansson, Styrelseordförande
Mobil: 0705-98 57 22
E-mail:
boh@farstorp.com

Hansa Medical är ett biotekniskt utvecklingsbolag fokuserat på inflammatoriska sjukdomar. Bolaget utvecklar innovativa biologiska läkemedel och diagnostikmetoder i partnerskap med större marknadsetablerade bolag och i egen regi. Idag drivs primärt tre utvecklingsprojekt: IdeS, anti-alpha-11 och HMD-301. Nya forskningsprojekt och produktkandidater genererade genom samarbeten med medicinsk universitetsforskning utvärderas kontinuerligt. Hansa Medical är marknadsnoterat på First North, en del av NASDAQ OMX, och Remium AB är bolagets Certified Adviser.