peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
HNSA   SEK  ,  %
Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter

Hansa Medical genomför riktad nyemission till NXT2B samt en direkt påföljande garanterad företrädesemission – Totalt tillförs bolaget 46 MSEK

8 dec 2011, 16:30
Regulatorisk information

Hansa Medicals styrelse har beslutat att kalla aktieägarna i Hansa Medical till extra bolagsstämma den 9:e januari 2012. Styrelsen kommer att föreslå att en riktad emission genomförs till Bengt Ågerups investmentbolag NXT2B, gällande 5 miljoner aktier till teckningskurs 5,50kr per aktie, vilket tillför Hansa Medical 27,5 miljoner kronor. Efter genomförd riktad emission kommer NXT2Bs ägarandel att uppgå till 27%. Vidare föreslår Hansa Medicals styrelse att även en fullt garanterad företrädesemission genomförs efter den riktade emissionen till NXT2B. Förslaget innebär att 3 704 229 aktier emitteras med teckningskurs 5 kronor per aktie, vilket tillför Hansa Medical ytterligare 18,5 MSEK före emissionskostnader. I företrädesemissionen ger fem befintliga aktier rätt att teckna en ny aktie. Totalt tillförs Hansa Medical 46 miljoner kronor före emissionskostnader. Företrädesemissionen garanteras av NXT2B och Farstorp Invest AB i lika delar. Ytterligare detaljer avseende emissionsvillkoren redovisas i kallelsen till extra bolagsstämma, vilken beräknas offentliggöras i nästa vecka.

Bakgrund och motiv
Hansa Medical har beslutat att fokusera verksamheten på utveckling av enzymen IdeS och EndoS. IdeS och EndoS är immunomodulerande enzymer med terapeutiska tillämpningar inom ovanliga autoimmuna sjukdomar och transplantation. IdeS genomgår nu toxikologistudier och avsikten är att lämna in en ansökan till Läkemedelsverket om kliniska Fas 1 studier Q1 2012. Fas 1 studien är planerad att påbörjas under Q2 2012. En Fas 2 studie för IdeS är planerad att påbörjas Q1 2013. I Fas 2 studien kommer IdeS att användas med det primära målet att göra så kallade sensitiserade patienter transplanterbara. Sensitiserade patienter är en patientgrupp som idag är problematisk att transplantera till följd av höga nivåer anti-donator antikroppar. Kapitaltillskottet på 46 miljoner kronor säkerställer Hansa Medicals finansiering i två år. Målsättningen är att genomföra både Fas 1 och Fas 2 studierna för IdeS under denna tid, samt vidareutveckla nya terapeutiska tillämpningar av både IdeS och EndoS.

”NXT2B tillför stor kompetens och erfarenhet inom klinisk utveckling och kommersialisering av nya terapeutiska koncept. Emissionerna gör det möjligt för Hansa Medical att nå kliniskt proof-of-concept för IdeS. ” säger Emanuel Björne, VD Hansa Medical AB.

Hansa Medical står inför en mycket spännande framtid baserad på en tung unik forskning och en väl avvägd utvecklingsstrategi. Vi är stolta att få vara med i denna process.säger Bengt Ågerup.

Preliminär tidplan för föreslagen riktad emission och företrädesemission
9 januari 2012: Extra bolagsstämma för beslut om riktad emission och företrädesemission
11 januari 2012: Genomförande av riktad emission till NXT2B
23 februari 2012: Offentliggörande av nyemissionsprospekt gällande företrädesemission
29 februari 2012: Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter i företrädesemission
5 mars – 19 mars 2012: Teckningstid för företrädesemission
22 mars 2012: Offentliggörande av utfall i företrädesemission

För mer information, vänligen kontakta:
Emanuel Björne, VD
Mobil: 0707-17 54 77
E-mail: emanuel.bjorne@hansamedical.com

Hansa Medical är ett biotekniskt utvecklingsbolag fokuserat på inflammatoriska sjukdomar. Bolaget utvecklar innovativa biologiska läkemedel och diagnostikmetoder i partnerskap med större marknadsetablerade bolag och i egen regi. Idag drivs primärt tre utvecklingsprojekt: IdeS, EndoS och HMD-301. Nya forskningsprojekt och produktkandidater genererade genom samarbeten med medicinsk universitetsforskning utvärderas kontinuerligt. Hansa Medical är marknadsnoterat på First North, en del av NASDAQ OMX, och Remium Nordic AB är bolagets Certified Adviser.