peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
HNSA   SEK  ,  %
Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter

Hansa Medical offentliggör finansiell information från prospekt avseende företrädesemission

23 maj 2011, 14:30
Regulatorisk information

Den 12:e maj 2011 beslutade Hansa Medicals årsstämma att genomföra en nyemission om 29 miljoner kronor med företrädesrätt för Hansa Medicals aktieägare. Hansa Medical offentliggör idag finansiell information som tidigare inte offentliggjorts men som presenteras i det idag publicerade nyemissionsprospektet.

Finansiell ställning per den 31 mars 2011
Koncernens kassa och bank uppgick per den 31 mars till knappt 0,1 miljoner kronor och eget kapital uppgick till 27,2 miljoner kronor. Nettoskuldsättningen uppgick till 9,4 miljoner kronor, varav 7,8 miljoner kronor utgjordes av inlånad bryggfinansiering. De kortfristiga skulderna uppgick till 2,3 miljoner kronor och bestod främst av leverantörsskulder. Bifogad tabell visar Koncernens nettoskuldsättning samt eget kapital och skulder per den 31 mars 2011.

För mer information, vänligen kontakta:
Emanuel Björne, VD
Mobil: 0707-17 54 77
E-mail:
emanuel.bjorne@hansamedical.com

Bo Håkansson, Styrelseordförande
Mobil: 0705-98 57 22
E-mail:
boh@farstorp.com

Hansa Medical är ett biotekniskt utvecklingsbolag fokuserat på inflammatoriska sjukdomar. Bolaget utvecklar innovativa biologiska läkemedel och diagnostikmetoder i partnerskap med större marknadsetablerade bolag och i egen regi. Idag drivs primärt tre utvecklingsprojekt: IdeS, anti-alpha-11 och HMD-301. Nya forskningsprojekt och produktkandidater genererade genom samarbeten med medicinsk universitetsforskning utvärderas kontinuerligt. Hansa Medical är marknadsnoterat på First North, en del av NASDAQ OMX, och Remium AB är bolagets Certified Adviser.