peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
Hansa Biopharma
HNSA (, %) SEK
Hansa Biopharma

Hansa Medicals företrädesemission om 29 miljoner kronor övertecknad

17 jun 2011, 09:30
Regulatorisk information
Hansa Medicals företrädesemission tecknades till 116 %, varav 88 % tecknades med företrädesrätt. Genom emissionen tillförs Hansa Medical 29 miljoner kronor före emissionskostnader.

Emissionen omfattar totalt 5 794 776 aktier. Av dessa har 5 074 287 tecknats med stöd av företrädesrätt, motsvarande 88 %. Utöver teckningen med företrädesrätt har intresse för teckning utan företräde anmälts gällande 1 647 396 aktier, motsvarande 28 % av emissionen. Besked om tilldelning av aktier till de som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter skickas per post den 20 juni 2011. Inget meddelande skickas till dem som ej erhållit tilldelning.

Företrädesemissionen ökar antalet aktier med 5 794 776 till totalt 13 521 144. Efter företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet till 67 605 720 kronor. Så snart aktiekapitalökningen har registrerats av Bolagsverket kommer betalda tecknade aktier (BTA) i företrädesemissionen att omvandlas till nya aktier. Handel i nya aktier beräknas kunna påbörjas på NASDAQ OMX First North den 13 juli 2011.

Nyemissionen i sammandrag
Den 12 maj 2011 beslutade Hansa Medicals bolagsstämma att emittera högst 5 794 776 nya aktier till en kurs om 5 kronor, vilket vid full teckning tillför Hansa Medical cirka 29 miljoner kronor före emissionskostnader. Nyemissionen riktades till befintliga aktieägare där fyra befintliga aktier gav rätt till teckning av tre nya aktier. Nyemissionen garanterades av Farstorp Invest AB. Teckningsperioden löpte från 26 maj – 14 juni 2011.

Motivet till nyemissionen är att nå kritiska och värdemässigt mycket spännande utvecklingsmilstolpar i bolagets tre primära projekt: Att inleda kliniska studier med läkemedelskandidaten IdeS, att nå registrering och lansering med diagnostikmetoden HMD-301, samt att identifiera en anti-alpha-11 läkemedelskandidat lämpad för klinisk utveckling. Vidare är avsikten att eventuellt lyfta upp ytterligare en ny och innovativ forskningsupptäckt till utveckling.

För mer information, vänligen kontakta:
Emanuel Björne, VD
Mobil: 0707-17 54 77
E-mail: emanuel.bjorne@hansamedical.com

Hansa Medical är ett biotekniskt utvecklingsbolag fokuserat på inflammatoriska sjukdomar. Bolaget utvecklar innovativa biologiska läkemedel och diagnostikmetoder i partnerskap med större marknadsetablerade bolag och i egen regi. Idag drivs primärt tre utvecklingsprojekt: IdeS, anti-alpha-11 och HMD-301. Nya forskningsprojekt och produktkandidater genererade genom samarbeten med medicinsk universitetsforskning utvärderas kontinuerligt. Hansa Medical är marknadsnoterat på First North, en del av NASDAQ OMX, och Remium AB är bolagets Certified Adviser.