peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
HNSA   SEK  ,  %
Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter

Hansa Medicals prospekt avseende företrädesemission om 29 miljoner kronor publicerat

23 maj 2011, 14:30
Regulatorisk information
Den 12:e maj 2011 beslutade Hansa Medicals årsstämma att genomföra en nyemission om 29 miljoner kronor med företrädesrätt för Hansa Medicals aktieägare. Bolaget har upprättat ett prospekt avseende nyemissionen, vilket har godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 23:e maj. Nyemissionsprospektet samt en mer översiktlig informationsbroschyr finns tillgängliga på bolagets webbsida www.hansamedical.com. Informationsbroschyren kommer även att distribueras till Hansa Medicals aktieägare samt finns bifogad till detta utskick. Prospekt och anmälningssedlar kan erhållas kostnadsfritt från Avanza Bank på telefon 08-5622 5122 eller www.avanza.se. Förvaltarregistrerade aktieägare hänvisas till sin förvaltare för information och instruktioner.

Emissionen i sammandrag
I syfte att finansiera Hansa Medicals fortsatta produktutveckling och nå mycket intressanta utvecklingsmilstolpar, beslutade Hansa Medicals årsstämma den 12:e maj 2011 att genomföra en nyemission om 5 794 776 aktier. Rätt att delta i emissionen har den som på avstämningsdagen den 19 maj 2011 var registrerad som aktieägare i Hansa Medical, varvid en befintlig aktie berättigar till tre teckningsrätter. Fyra teckningsrätter berättigar till teckning av en ny aktie. Hansa Medicals största ägare, Bo Håkansson genom bolag, har genom teckningsförbindelse förbundit sig att teckna för sin andel av emissionen, motsvarande cirka 42 procent. Bolaget har även ingått avtal om emissionsgaranti med Farstorp Invest AB avseende den del av emissionen som inte omfattas av teckningsförbindelsen, cirka 58 procent.

Bakgrund och motiv
Hansa Medical utvecklar innovativa biologiska läkemedel och diagnostikmetoder i partnerskap med större marknadsetablerade bolag och i egen regi. Idag drivs primärt tre utvecklingsprojekt: IdeS, anti-alpha-11 och HMD-301.
Motivet till den föreslagna nyemissionen är att nå kritiska och värdemässigt mycket spännande utvecklingsmilstolpar. Hansa Medical avser att inledda kliniska studier med läkemedelskandidaten IdeS, att nå registrering och lansering med diagnostikmetoden HMD-301, identifiera en anti-alpha-11 läkemedelskandidat lämpad för klinisk utveckling samt eventuellt lyfta upp ytterligare en ny och innovativ forskningsupptäckt till utveckling.

Tidplan för nyemission
16 maj 2011, Sista handelsdag i aktien med rätt att deltaga i företrädesemissionen
19 maj 2011, Avstämningsdag
23 maj 2011, Offentliggörande av prospekt
26 maj – 14 juni 2011, Teckningsperiod
26 maj – 9 juni 2011, Handel i teckningsrätter
17 juni 2011, Offentliggörande av utfall

Avanza Bank är finansiella rådgivare och Fredersen Advokatbyrå är legala rådgivare till Hansa Medical
.

Hansa Medical är ett biotekniskt utvecklingsbolag fokuserat på inflammatoriska sjukdomar. Bolaget utvecklar innovativa biologiska läkemedel och diagnostikmetoder i partnerskap med större marknadsetablerade bolag och i egen regi. Idag drivs primärt tre utvecklingsprojekt: IdeS, anti-alpha-11 och HMD-301. Nya forskningsprojekt och produktkandidater genererade genom samarbeten med medicinsk universitetsforskning utvärderas kontinuerligt. Hansa Medical är marknadsnoterat på First North, en del av NASDAQ OMX, och Remium AB är bolagets Certified Adviser.