peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
HNSA   SEK  ,  %
Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter

Kallelse till extra bolagsstämma i Hansa Medical AB (publ)

14 dec 2011, 08:30
Regulatorisk information
Aktieägarna i Hansa Medical AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 9 januari 2012 kl. 18:00 i hörsalen intill bolagets lokaler på Scheelevägen 22 i Lund. Dörrarna öppnas kl. 17:30.

Rätt till deltagande
Rätt att delta i extra bolagsstämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 2 januari 2012, dels senast den 2 januari 2012 kl. 12.00 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i stämman. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 2 januari 2012. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Anmälan om deltagande
Anmälan kan ske skriftligt under adress Hansa Medical AB, Box 785, 220 07 Lund, per telefon till 046-165670, per e-mail till
info@hansamedical.com eller per fax 046-127775. Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnr, antal aktier samt telefon dagtid. I förekommande fall ska även antal biträden (högst två) anges. Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Behörighetshandlingar ska på begäran kunna uppvisas i original vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress. Senast tre veckor innan stämman kommer formuläret att finnas tillgängligt på bolagets webbplats, www.hansamedical.com.

Förslag till dagordning

  1. Öppnande
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Godkännande av dagordning
  5. Val av en eller två justeringsmän
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. Beslut om riktad nyemission
  8. Beslut om nyemission med företräde för aktieägarna
  9. Avslutning

Beslutsförslag

Beslut om riktad nyemission (punkt 7)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagets aktiekapital ska öka med högst 25 000 005 kronor genom nyemission av högst 5 000 001 aktier utan företrädesrätt för aktieägarna på i huvudsak följande villkor. I syfte att bredda ägandet i bolaget ska det svenska aktiebolaget Nexttobe AB (NXT2B) äga rätt att teckna aktierna, i stället för aktieägarna. Teckningskursen ska uppgå till 5:50 kronor per aktie. Aktier som inte tecknas av Nexttobe AB ska få tecknas av Bengt Ågerup eller av juridisk person som ägs av honom till 100 procent, direkt eller indirekt. Aktierna ska tecknas genom betalning den 11 januari 2012. Nya aktier ska berättiga till utdelning den första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter att de nya aktierna registrerats.

Beslut om nyemission med företräde för aktieägarna (punkt 8)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagets aktiekapital ska öka med högst 18 521 145 kronor genom nyemission av högst 3 704 229 aktier med företrädesrätt för aktieägarna på i huvudsak följande villkor. En befintlig aktie på avstämningsdagen den 29 februari 2012 ska berättiga till en teckningsrätt. Fem teckningsrätter ska berättiga till teckning av en ny aktie till teckningskursen fem kronor per aktie. Aktier som inte tecknas med företrädesrätt ska tilldelas dem som tecknat utan stöd av teckningsrätt, varvid tilldelning i första hand ska ske till dem som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätt i förhållande till hur många aktier de tecknat med stöd av teckningsrätter och i andra hand till andra som tecknat aktier utan företrädesrätt i förhållande till hur många de tecknat. Teckningsperioden ska löpa från och med den 5 mars 2012 till och med den 19 mars 2012. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden. Teckning med stöd av teckningsrätter ska ske genom betalning. Teckning utan stöd av teckningsrätter ska ske på teckningslista varvid betalning ska ske senast tre bankdagar från besked om tilldelning. Nya aktier ska berättiga till utdelning den första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter att de nya aktierna registrerats.

Fullständigt förslag till beslut, den senast fastställda årsredovisningen och revisionsberättelsen, styrelsens redogörelse samt revisorsyttrande hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida minst två veckor före stämman. Handlingarna sänds till aktieägare som så önskar och uppger sin postadress. Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Motsvarande upplysningsplikt gäller även avseende dotterföretag. Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen.

Lund i december 2011
Hansa Medical AB (publ)

Styrelsen


Hansa Medical är ett biotekniskt utvecklingsbolag fokuserat på inflammatoriska sjukdomar. Bolaget utvecklar innovativa biologiska läkemedel och diagnostikmetoder i partnerskap med större marknadsetablerade bolag och i egen regi. Idag drivs primärt tre utvecklingsprojekt: IdeS, EndoS och HMD-301. Nya forskningsprojekt och produktkandidater genererade genom samarbeten med medicinsk universitetsforskning utvärderas kontinuerligt. Hansa Medical är marknadsnoterat på First North, en del av NASDAQ OMX, och Remium Nordic AB är bolagets Certified Adviser.