peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
HNSA   SEK  ,  %
Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter

Kommuniké från årsstämma i Hansa Medical AB (publ) den 12 maj 2011

13 maj 2011, 08:00
Regulatorisk information
Vid Hansa Medicals årsstämma fattades följande beslut:

Resultatdisposition m.m.
Årsstämman beslutade fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Vidare beslutades att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2010.

Styrelse, revisor och arvode
Till styrelseledamöter omvaldes Bo Håkansson, Per Belfrage, Stina Gestrelius och Paula Zeilon samt nyvaldes Per Olof Wallström. Bo Håkansson omvaldes som styrelseordförande. Arvode till styrelsen ska utgå med 100 000 kronor till styrelsens ordförande och 75 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter. Ann Theander omvaldes som revisor i bolaget.

Beslut om nyemission
Stämman beslöt att bolagets aktiekapital ska öka med högst 28 973 880 kronor genom nyemission av högst 5 794 776 aktier med företrädesrätt för aktieägarna på i huvudsak följande villkor. En befintlig aktie på avstämningsdagen den 19 maj 2011 ska berättiga till tre teckningsrätter. Fyra teckningsrätter ska berättiga till teckning av en ny aktie till teckningskursen fem kronor per aktie. Aktier som inte tecknas med företrädesrätt ska tilldelas dem som tecknat utan stöd av teckningsrätt, varvid tilldelning i första hand ska ske till dem som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätt och i andra hand till andra som tecknat aktier utan företrädesrätt. Teckningsperioden ska löpa från och med den 26 maj till och med den 14 juni 2011. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden. Teckning med stöd av teckningsrätter ska ske genom betalning. Teckning utan stöd av teckningsrätter ska ske på teckningslista varvid betalning ska ske senast tre bankdagar från besked om tilldelning.

Ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutade om ändring av bolagsordningens bestämmelser för kallelse till bolagsstämma innebärande att kallelse ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens Industri. Vidare ska antal biträden anges i anmälan till stämman. Årsstämman beslutade även att § 8 första stycket ska strykas, innebärande att stadgandet om när kallelse till bolagsstämma ska ske tas bort.

Årsstämmans beslut enligt ovan överensstämmer med förslag till beslut presenterade i kallelsen och fullständiga förslag till årsstämman. Närmare information avseende de beslut som fattades på stämman kommer att tillhandahållas på bolagets webbplats, www.hansamedical.com.

Lund den 12 maj 2011
Hansa Medical AB (publ)

Styrelsen
 

Hansa Medical är ett biotekniskt utvecklingsbolag fokuserat på inflammatoriska sjukdomar. Bolaget utvecklar innovativa biologiska läkemedel och diagnostikmetoder i partnerskap med större marknadsetablerade bolag och i egen regi. Idag drivs primärt tre utvecklingsprojekt: IdeS, anti-alpha-11 och HMD-301. Nya forskningsprojekt och produktkandidater genererade genom samarbeten med medicinsk universitetsforskning utvärderas kontinuerligt. Hansa Medical är marknadsnoterat på First North, en del av NASDAQ OMX, och Remium AB är bolagets Certified Adviser.