peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
HNSA   SEK  ,  %
Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter

Kommuniké från extra bolagsstämma i Hansa Medical AB (publ)

10 jan 2012, 08:45
Regulatorisk information
Hansa Medicals extra bolagsstämma beslutade enhälligt att anta styrelsens förslag att genomföra en riktad emission till Bengt Ågerups riskkapitalbolag NXT2B, samt att även genomföra en garanterad företrädesemission. Totalt tillförs Hansa Medical 46 miljoner kronor. Investeringen möjliggör kliniska fas 1 och fas 2 studier för bolagets viktigaste och längst framskridna läkemedelskandidat IdeS.

Beslut om riktad emission till NXT2B
Stämman beslöt att bolagets aktiekapital ska öka med högst 25 000 005 kronor genom nyemission av högst 5 000 001 aktier utan företrädesrätt för aktieägarna på i huvudsak följande villkor. I syfte att bredda ägandet i bolaget ges det svenska aktiebolaget Nexttobe AB (NXT2B) rätt att teckna aktierna, i stället för aktieägarna. Teckningskursen ska uppgå till 5:50 kronor per aktie. Aktier som inte tecknas av Nexttobe AB ska få tecknas av Bengt Ågerup eller av juridisk person som ägs av honom till 100 procent, direkt eller indirekt. Aktierna ska tecknas genom betalning den 11 januari 2012. Nya aktier ska berättiga till utdelning den första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter att de nya aktierna registrerats.

Beslut om nyemission med företräde för aktieägarna
Stämman beslöt att bolagets aktiekapital ska öka med högst 18 521 145 kronor genom nyemission av högst 3 704 229 aktier med företrädesrätt för aktieägarna på i huvudsak följande villkor. En befintlig aktie på avstämningsdagen den 29 februari 2012 ska berättiga till en teckningsrätt. Fem teckningsrätter ska berättiga till teckning av en ny aktie till teckningskursen 5:00 kronor per aktie. Aktier som inte tecknas med företrädesrätt ska tilldelas dem som tecknat utan stöd av teckningsrätt, varvid tilldelning i första hand ska ske till dem som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätt i förhållande till hur många aktier de tecknat med stöd av teckningsrätter och i andra hand till andra som tecknat aktier utan företrädesrätt i förhållande till hur många de tecknat. Teckningsperioden ska löpa från och med den 5 mars 2012 till och med den 19 mars 2012. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden. Teckning med stöd av teckningsrätter ska ske genom betalning. Teckning utan stöd av teckningsrätter ska ske på teckningslista varvid betalning ska ske senast tre bankdagar från besked om tilldelning. Nya aktier ska berättiga till utdelning den första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter att de nya aktierna registrerats.

Fullständiga förslag till beslut, den senast fastställda årsredovisningen och revisionsberättelsen, styrelsens redogörelse samt revisorsyttrande finns tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida. Handlingarna sänds till aktieägare som så önskar och uppger sin postadress.

För mer information, vänligen kontakta:
Emanuel Björne, VD
Mobil: 0707-17 54 77
E-mail: emanuel.bjorne@hansamedical.com

Hansa Medical är ett biotekniskt utvecklingsbolag fokuserat på inflammatoriska sjukdomar. Bolaget utvecklar innovativa biologiska läkemedel och diagnostikmetoder i partnerskap med större marknadsetablerade bolag och i egen regi. Idag drivs primärt tre utvecklingsprojekt: IdeS, EndoS och HMD-301. Nya forskningsprojekt och produktkandidater genererade genom samarbeten med medicinsk universitetsforskning utvärderas kontinuerligt. Hansa Medical är marknadsnoterat på First North, en del av NASDAQ OMX, och Remium Nordic AB är bolagets Certified Adviser.