peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
HNSA   SEK  ,  %
Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter

Finansiering av fas II-studie med IdeS säkrad

14 feb 2014, 14:00
Regulatorisk information
Hansa Medicals styrelse har beslutat kalla till extra bolagsstämma den 5:e mars 2014. Styrelsen föreslår en fullt garanterad företrädesemission som tillför bolaget 37 MSEK. Kapitaltillskottet skall användas till genomförandet av en fas II-studie med läkemedelskandidaten IdeS för behandling vid njurtransplantation, samt vidareutveckling av ytterligare indikationer för IdeS. Bolagets största aktieägare, vilka representerar 72 procent av kapitalet, har förbundit sig att teckna sig för sina aktier samt utfärdat garantiåtagande för resterande del av emissionen. Garantiåtagandet är villkorat av att den extra bolagsstämman fattar beslut om emission med minst två tredjedelar av företrädda aktier med bortseende från de aktier som innehas och på stämman företräds av berörd garant. En befintlig aktie på avstämningsdagen ska berättiga till en (1) teckningsrätt. Sex (6) teckningsrätter ska berättiga till teckning av en (1) ny aktie till teckningskursen tio (10) kronor per aktie. Ytterligare detaljer avseende emissionsvillkoren redovisas i kallelsen till extra bolagsstämma.

Bakgrund och motiv
Under 2013 genomfördes en framgångsrik fas I-studie med IdeS. S
tudien visar att IdeS inaktiverar antikroppar säkert, snabbt och effektivt. Dessa egenskaper efterfrågas av transplantationskirurger då det kan möjliggöra njurtransplantation för tusentals patienter med donatorspecifika antikroppar. Företrädes-emissionen tillför de medel som krävs för genomförandet av en fas II-studie med syftet att visa IdeS funktion vid njurtransplantation av patienter med donatorspecifika antikroppar. IdeS fas II-studie är planerad att genomföras vid Uppsala akademiska sjukhus med start under våren 2014 och förväntas pågå under cirka ett år. Uppnådda delmål kommer att kommuniceras i viss utsträckning under året som studien pågår. Ansökan om genomförande av fas II-studien med IdeS förväntas lämnas in till Läkemedelsverket under första kvartalet 2014.

IdeS är ett enzym som mycket specifikt inaktiverar IgG antikroppar. Donatorspecifika antikroppar är av IgG typ och Hansa Medicals behandlings­metod är en intravenös dos med IdeS i anslutning till njurtransplantationen. IdeS har potential att avlägsna antikroppsbarriären inom några minuter och därmed möjliggöra transplantation för patienter som idag är hänvisade till mångårig dialys. Dialys är en kostsam behandlings­metod som fungerar relativt säkert under en kort period. Ett mångårigt liv i dialys är dock förenat med en påtagligt förhöjd dödlighet till följd av stroke och/eller hjärtsjukdomar. Ungefär en tredjedel av sensitiserade njurpatienter avlider i väntan på transplantation.

Preliminär tidplan för företrädesemission
5 mars 2014                  Extra bolagsstämma beslutar om företrädesemission
17 mars 2014                Offentliggörande av prospekt
18 mars 2014                Sista dag för handel inklusive rätt till teckningsrätter
21 mars 2014                Avstämningsdag
25 mars – 8 april 2014  Teckningstid

3 april 2014                   Sista dag för handel med teckningsrätter
11 april 2014                 Offentliggörande av utfall

Informationen i detta press­meddelande är sådan information som Hansa Medical AB (publ) ska offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 februari 2014 kl. 14:00. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Emanuel Björne, VD Hansa Medical AB

Mobil: 46 707 17 54 77
E-mail: emanuel.bjorne@hansamedical.com
www.hansamedical.com

Hansa Medical bedriver klinisk utveckling och kommersialisering av innovativa läkemedel och diagnostikmetoder för allvarliga och sällsynta sjukdomar inom inflammation. Projektportföljen omfattar en marknadslanserad diagnostikprodukt, en läkemedelskandidat i klinisk utveckling samt ett prekliniskt forskningsprojekt. Bolagets huvudägare är Bo Håkansson genom Farstorps Gård AB och Bengt Ågerup genom Nexttobe AB. Hansa Medical är marknadsnoterat på First North, en del av NASDAQ OMX, Remium Nordic AB är bolagets Certified Adviser.