peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
HNSA   SEK  ,  %
Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter

Hansa Medical offentliggör prospekt avseende företrädesemission om 37 miljoner kronor

20 mar 2014, 11:59
Regulatorisk information

Styrelsen för Hansa Medical AB (publ) har upprättat ett prospekt avseende den förestående nyemissionen av aktier. Nyemissionen genomförs för att möjliggöra fas II-studier med läkemedelskandidaten IdeS för behandling i samband med njurtransplantationer. Prospektet har idag den 19 mars 2014 godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.

Prospektet finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.hansamedical.com, och på Remium Nordic AB:s webbplats, www.remium.com samt kommer att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats, www.fi.se/Register/Prospektregistret. En mer översiktlig informationsbroschyr finns tillgänglig via Hansa Medicals webbsida samt är bifogad till detta press­meddelande. Informationsbroschyr och anmälningssedlar kommer även att distribueras till Hansa Medicals aktieägare.

Företrädesemission i sammandrag
Emissionen är fullt garanterad och förser bolaget med 37 miljoner kronor före emissionskostnader. Kapitaltillskottet skall användas till genomförandet av fas II-studier med läkemedelskandidaten IdeS för behandling vid njurtransplantation, samt vidareutveckling av ytterligare indikationer för IdeS. Bolagets två största aktieägare, vilka representerar 72 procent av kapitalet, har förbundit sig att teckna sig för sina aktier samt utfärdat garantiåtagande för resterande del av emissionen. Aktiekapitalet i Hansa Medical AB (publ) ökar med högst 3 704 229 kronor genom nyemission av högst 3 704 229 aktier. Sex befintliga aktier ger rätt att teckna en ny aktie till teckningskursen tio kronor per aktie. Aktier som inte tecknas med företrädesrätt ska tilldelas dem som tecknat utan stöd av teckningsrätt, i första hand till dem som även tecknat med stöd av teckningsrätter, i andra hand till andra som tecknat utan stöd av teckningsrätter och tredje hand till emissionsgaranterna Bo Håkansson och Nexttobe AB.

Tidplan för företrädesemission
18 mars 2014                 Sista dag för handel inklusive rätt till teckningsrätter
21 mars 2014                 Avstämningsdag
25 mars – 8 april 2014   Teckningstid
3 april 2014                    Sista dag för handel med teckningsrätter
11 april 2014                  Offentliggörande av utfall

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Emanuel Björne, VD Hansa Medical AB

Mobil: 46 707 17 54 77
E-mail: emanuel.bjorne@hansamedical.com
www.hansamedical.com

Hansa Medical bedriver klinisk utveckling och kommersialisering av innovativa läkemedel och diagnostikmetoder för allvarliga och sällsynta sjukdomar inom inflammation. Projektportföljen omfattar en marknadslanserad diagnostikprodukt, en läkemedelskandidat i klinisk utveckling samt ett prekliniskt forskningsprojekt. Bolagets huvudägare är Bo Håkansson genom Farstorps Gård AB och Nexttobe AB. Hansa Medical är marknadsnoterat på First North, en del av NASDAQ OMX, Remium Nordic AB är bolagets Certified Adviser. Informationen i detta press­meddelande är information som Hansa Medical AB (publ) ska offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 mars 2014 kl. 16:15.