peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
Hansa Biopharma
HNSA (, %) SEK
Hansa Biopharma

Kallelse till Årsstämma i Hansa Medical AB (publ)

2 maj 2014, 08:00
Regulatorisk information
Aktieägarna i Hansa Medical AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2014 kl. 18.00 i hörsalen intill bolagets lokaler på Scheelevägen 22 i Lund. Dörrarna öppnas kl. 17.30 och efter stämman bjuder bolaget på lättare förtäring.

Rätt till deltagande
Rätt att delta i årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 27 maj 2014, dels senast den 27 maj 2014 kl. 12.00 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i årsstämman. Anmälan kan ske skriftligt under adress Hansa Medical AB, Box 785, 220 07 Lund, via e-post till
arsstamma@hansamedical.com, per telefon till 046-16 56 70 eller per fax 046-12 77 75. Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två).

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 27 maj 2014 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Fullmakt
Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Om fullmakten utfärdats för juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående adress senast kl. 12.00 den 27 maj 2014. Om fullmakt och övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.hansamedical.com, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Anförande av verkställande direktören
 8. Framläggande och föredragande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 10. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 12. Beslut om antal styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter
 13. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
 14. Val av styrelseledamöter
 15. Val av styrelseordförande
 16. Val av revisor
 17. Beslut om bemyndigande till styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler
 18. Avslutning


Beslutsförslag


Utdelning (punkt
10)
Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2013 inte lämnas.

Val av styrelse, styrelseordförande och revisor samt fastställande av arvoden (punkt 2, 12-16)
Förslag föreligger

att
Bo Håkansson väljs till stämmoordförande,
att
styrelsen ska bestå av sju ledamöter,
att
en revisor utan revisorssuppleant ska utses,
att
styrelsearvode ska utgå med 300 000 kronor till styrelseordförande och med 100 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter utom Anders Blom,
att
revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning,
att
omval sker av styrelseledamöterna Bo Håkansson, Stina Gestrelius, Fredrik Lindgren, Birgit Stattin Norinder, Per Olof Wallström och Cindy Wong samt att nyval sker av Anders Blom,
att
Bo Håkansson omväljs till styrelseordförande, samt
att
auktoriserade revisorn Dan Kjellqvist väljs till revisor. Dan Kjellqvist, som föreslås för nyval, är verksam vid KPMG i Malmö.


Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler eller teckningsoptioner (punkt
17)
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Antalet aktier, konvertibler eller teckningsoptioner som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av bolagsordningens vid var tid gällande gränser för aktiekapitalet och antalet aktier. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv. Vid beslut om emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna ska teckningskursen vara marknadsmässig vid tidpunkten för emissionsbeslutet.

Beslut enligt 17 ovan förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.


Övrig information

Årsredovisning och revisionsberättelse finns tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress. Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget eller dotterbolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till dotterbolaget samt koncernredovisningen.

Lund i maj 2014
Hansa Medical AB (publ)

Styrelsen

Hansa Medical bedriver klinisk utveckling och kommersialisering av innovativa läkemedel och diagnostikmetoder för allvarliga och sällsynta sjukdomar inom inflammation. Projektportföljen omfattar en marknadslanserad diagnostikprodukt, en läkemedelskandidat i klinisk utveckling samt ett prekliniskt forskningsprojekt. Bolagets huvudägare är Bo Håkansson genom Farstorps Gård AB och Nexttobe AB. Hansa Medical är marknadsnoterat på First North, en del av NASDAQ OMX, Remium Nordic AB är bolagets Certified Adviser.