peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
Hansa Biopharma
HNSA (, %) SEK
Hansa Biopharma

Kallelse till extra bolagsstämma i Hansa Medical AB (publ)

14 feb 2014, 14:00
Regulatorisk information
Aktieägarna i Hansa Medical AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 5 mars 2014 kl. 13:00 i hörsalen intill bolagets lokaler på Scheelevägen 22 i Lund. Dörrarna öppnas kl. 12:30.

Rätt till deltagande
Rätt att delta i extra bolagsstämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 27 februari 2014, dels senast den 27 februari 2014 kl. 12.00 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i stämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 27 februari 2014. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Anmälan om deltagande
Anmälan kan ske skriftligt under adress Hansa Medical AB, Box 785, 220 07 Lund, per telefon till 046-165670, per e-mail till info@hansamedical.com eller per fax 046-127775. Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnr samt telefon dagtid. I förekommande fall ska även antal biträden (högst två) anges. Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Behörighetshandlingar ska på begäran kunna uppvisas i original vid stämman. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran per post till aktieägare som uppger sin postadress samt, senast tre veckor före stämman, på bolagets webbplats, www.hansamedical.com.

Förslag till dagordning

  1. Öppnande
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Godkännande av dagordning
  5. Val av en eller två justeringsmän
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. Beslut om nyemission med företräde för aktieägarna
  8. Bemyndigande för VD att vidta de mindre ändringar i beslut enligt punkt 7 som kan krävas i samband med verkställande och registrering därav
  9. Avslutning

Beslutsförslag

Beslut om nyemission med företräde för aktieägarna (punkt 7)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagets aktiekapital ska öka med högst 3 704 229 kronor genom nyemission av högst 3 704 229 aktier med företrädesrätt för aktieägarna på i huvudsak följande villkor. En befintlig aktie på avstämningsdagen den 21 mars 2014 ska berättiga till en teckningsrätt. Sex teckningsrätter ska berättiga till teckning av en ny aktie till teckningskursen tio kronor per aktie. Aktier som inte tecknas med företrädesrätt ska tilldelas dem som tecknat utan stöd av teckningsrätt, varvid tilldelning i första hand ska ske till dem som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätt i förhållande till hur många aktier de tecknat med stöd av teckningsrätter och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning ske till andra som tecknat aktier utan företrädesrätt i förhållande till hur många de tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I

tredje hand ska tilldelning ske till Bo Håkansson och Nexttobe AB i egenskap av emissionsgaranter i enlighet med respektive garants garantiåtagande och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Teckningsperioden ska löpa från och med den 25 mars 2014 till och med den 8 april 2014. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden. Teckning med stöd av teckningsrätter ska ske genom betalning. Teckning utan stöd av teckningsrätter ska ske på teckningslista varvid betalning ska ske senast tre bankdagar från avsändandet av besked om tilldelning. Nya aktier ska berättiga till utdelning den första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter att de nya aktierna registrerats.

Garantiåtagandet kan medföra att emissionsgaranterna tilldelas fler aktier än sin pro rata-andel i företrädesemissionen. Nexttobe AB äger för närvarade 6 475 722 aktier, motsvarande cirka 29 procent av aktierna och rösterna, i bolaget. Om nyemissionen inte fulltecknas med stöd av teckningsrätter, kan Nexttobe AB efter företrädesemissionen, till följd av sitt garantiåtagande, komma att inneha högst cirka 31 procent av rösterna och aktierna i bolaget. Aktiemarknadsnämnden har beviljat Nexttobe AB dispens från budplikt i händelse av att Nexttobe AB:s aktieinnehav i bolaget genom teckning i företrädesemissionen skulle uppgå till 30 procent eller mer av röstetalet i Hansa Medical förutsatt att aktieägarna inför bolagsstämman informeras om hur stor kapital- respektive röstandel som Nexttobe AB skulle kunna få genom att teckna aktier utöver sin företrädesandel samt att emissionsbeslutet godkänns av den bolagsstämman med minst två tredjedelar av såväl avgivna röster som företrädda aktier vid stämman, med bortseende från de aktier som innehas och på stämman företräds av Nexttobe AB.

Övrig information
Fullständigt förslag till beslut, den senast fastställda årsredovisningen och revisionsberättelsen, styrelsens redogörelse samt revisorsyttrande hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida minst två veckor före stämman. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress. Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget eller dotterbolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Lund i februari 2014
Hansa Medical AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Emanuel Björne, VD Hansa Medical AB

Mobil: 46 707 17 54 77
E-mail: emanuel.bjorne@hansamedical.com
www.hansamedical.com

Hansa Medical bedriver klinisk utveckling och kommersialisering av innovativa läkemedel och diagnostikmetoder för allvarliga och sällsynta sjukdomar inom inflammation. Projektportföljen omfattar en marknadslanserad diagnostikprodukt, en läkemedelskandidat i klinisk utveckling samt ett prekliniskt forskningsprojekt. Bolagets huvudägare är Bo Håkansson genom Farstorps Gård AB och Bengt Ågerup genom Nexttobe AB. Hansa Medical är marknadsnoterat på First North, en del av NASDAQ OMX, Remium Nordic AB är bolagets Certified Adviser.