peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
HNSA   SEK  ,  %
Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter

Kommuniké från årsstämma i Hansa Medical AB (publ)

4 jun 2014, 09:10
Regulatorisk information
Hansa Medical AB (publ) avhöll den 3 juni 2014 sin årsstämma. Vid stämman fattades bl.a. följande beslut:

Utdelning
Stämman beslutade att utdelning för räkenskapsåret 2013 inte lämnas.

Ansvarsfrihet
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.

Styrelse och revisor
Årsstämman beslutade att omvälja Bo Håkansson, Stina Gestrelius, Fredrik Lindgren, Birgit Stattin Norinder, Per-Olof Wallström och Cindy Wong till styrelseledamöter, samt att välja Anders Blom till ny styrelseledamot. Bo Håkansson omvaldes som styrelsens ordförande. Årsstämman beslutade att arvode för tiden intill nästa årsstämma ska utgå med 300 000 kronor till styrelseordförande och med 100 000 kronor vardera till övriga ledamöter, utom Anders Blom som är anställd som verkställande direktör i bolagets nästa största ägare Nexttobe AB.

Årsstämman beslutade att nyvälja auktoriserade revisorn Dan Kjellqvist, verksam vid KPMG AB i Malmö, till revisor för bolaget intill slutet av årsstämman 2015. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler eller teckningsoptioner
Årsstämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Antalet aktier, konvertibler eller teckningsoptioner som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av bolagsordningens vid var tid gällande gränser för aktiekapitalet och antalet aktier. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv. Vid beslut om emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna ska teckningskursen vara marknadsmässig vid tidpunkten för emissionsbeslutet.

Lund den 3 juni 2014
Hansa Medical AB (publ)

Styrelsen

Filer

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Emanuel Björne, VD Hansa Medical AB

Mobil: 46 707 17 54 77
E-mail: emanuel.bjorne@hansamedical.com
www.hansamedical.com

Hansa Medical bedriver klinisk utveckling och kommersialisering av innovativa läkemedel och diagnostikmetoder för allvarliga och sällsynta sjukdomar inom inflammation. Projektportföljen omfattar en marknadslanserad diagnostikprodukt, en läkemedelskandidat i klinisk utveckling samt ett prekliniskt forskningsprojekt. Bolagets huvudägare är Bo Håkansson genom Farstorps Gård AB och Nexttobe AB. Hansa Medical är marknadsnoterat på First North, en del av NASDAQ OMX, Remium Nordic AB är bolagets Certified Adviser. Informationen i detta press­meddelande är information som Hansa Medical AB (publ) ska offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 juni 2014 kl. 09:10.