peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
HNSA   SEK  ,  %
Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter

Kommuniké från extra bolagsstämma i Hansa Medical AB (publ)

5 mar 2014, 17:30
Regulatorisk information
Hansa Medical AB (publ) har vid en extra bolagsstämma den 5 mars 2014 enhälligt beslutat att genomföra en emission med företrädesrätt för aktieägarna. Emissionen är fullt garanterad och förser bolaget med 37 miljoner kronor för genomförande av fas II-studier med IdeS.

Beslutet innebär att aktiekapitalet i Hansa Medical AB (publ) ökar med högst 3 704 229 kronor genom nyemission av högst 3 704 229 aktier. Sex befintliga aktier ger rätt att teckna en ny aktie till teckningskursen tio kronor per aktie. Aktier som inte tecknas med företrädesrätt ska tilldelas dem som tecknat utan stöd av teckningsrätt, i första hand till dem som även tecknat med stöd av teckningsrätter, i andra hand till andra som tecknat utan stöd av teckningsrätter och tredje hand till emissionsgaranterna Bo Håkansson och Nexttobe AB. Teckning får ske från och med den 25 mars 2014 till och med den 8 april 2014. Teckning med stöd av teckningsrätt ska ske genom betalning. Teckning utan stöd av teckningsrätt ska ske på teckningslista, varvid betalning ska ske inom tre bankdagar från avsändande av besked om tilldelning.

Kapitaltillskottet ska användas till genomförandet av fas II-studier med läkemedelskandidaten IdeS.
IdeS utvecklas som en intravenös behandling för att möjliggöra njurtransplantation i patienter med donatorspecifika antikroppar (DSA). Höga nivåer DSA gör det mycket svårt att hitta lämpliga donatorer och dessa patienter blir därför sällan transplanterade. Hansa Medical har lämnat in en ansökan till Läkemedelsverket om en klinisk fas II-studie för IdeS i dialyspatienter med DSA. Studien som kommer att genomföras i Sverige förväntas starta i maj 2014 och pågå under hösten 2014.

Huvudägarna Bo Håkansson och Nexttobe AB har lämnat tecknings- och emissionsgarantier som omfattar hela emissionsvolymen. Stämmodeltagarna informerades om att Nexttobe AB till följd av sitt tecknings- och garantiåtagande som mest kan komma att inneha högst cirka 31 procent av rösterna och aktierna i bolaget. Att denna information lämnades var ett villkor för den dispens från budplikt Aktiemarknadsnämnden har beviljat Nexttobe AB i händelse av att Nexttobe AB:s aktieinnehav i bolaget genom teckning i företrädesemissionen skulle uppgå till 30 procent eller mer av röstetalet i Hansa Medical. Dispensen var även villkorad av att emissionen beslutades av bolagsstämman med minst två tredjedelar av såväl avgivna röster som företrädda aktier vid stämman, med bortseende från de aktier som innehas och på stämman företräds av Nexttobe AB. Även detta villkor uppfylldes vid stämman.

Preliminär tidplan för företrädesemission
17 mars 2014                                       Offentliggörande av prospekt
18 mars 2014                                       Sista dag för handel inklusive rätt till teckningsrätter
21 mars 2014                                       Avstämningsdag
25 mars – 8 april 2014                         Teckningstid
3 april 2014                                          Sista dag för handel med teckningsrätter

11 april 2014                                        Offentliggörande av utfall

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Emanuel Björne, VD Hansa Medical AB

Mobil: 46 707 17 54 77
E-mail: emanuel.bjorne@hansamedical.com
www.hansamedical.com

Hansa Medical bedriver klinisk utveckling och kommersialisering av innovativa läkemedel och diagnostikmetoder för allvarliga och sällsynta sjukdomar inom inflammation. Projektportföljen omfattar en marknadslanserad diagnostikprodukt, en läkemedelskandidat i klinisk utveckling samt ett prekliniskt forskningsprojekt. Bolagets huvudägare är Bo Håkansson genom Farstorps Gård AB och Nexttobe AB. Hansa Medical är marknadsnoterat på First North, en del av NASDAQ OMX, Remium Nordic AB är bolagets Certified Adviser. Informationen i detta press­meddelande är information som Hansa Medical AB (publ) ska offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 mars 2014 kl. 09:00.