peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
HNSA   SEK  ,  %
Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter

Hansa Medical AB offentliggör fullt säkerställd nyemission om 246 miljoner kronor

23 feb 2015, 08:30
Regulatorisk information
Styrelsen i Hansa Medical har beslutat att genomföra en nyemission som tillför bolaget 246 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader. Nyemissionen är helt säkerställd genom tecknings- och garantiåtaganden.

Viktig information
Informationen i detta press­meddelande riktar sig inte till personer som befinner sig i Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydkorea, Singapore, Sydafrika, Schweiz, USA eller något annat land där erbjudandet eller försäljningen av teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier inte är tillåten. Uppgifterna får inte publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till, något av de tidigare nämnda länderna eller något annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle kräva ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk lag. Informationen i detta press­meddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”), med tillägg, eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Informationen i detta press­meddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Hansa Medical AB. Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier kommer att registreras enligt Securities Act eller i enlighet med andra regler eller föreskrifter i något annat land än Sverige och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller något annat land där sådan överföring eller erbjudande kan vara otillåten, eller till personer med hemvist i något sådant land eller på grund av sådana personer, förutom i enlighet med undantag från, eller i en transaktion som inte är föremål för, registreringskraven i Securities Act eller liknande lagstiftning i ett annat land.

Styrelsen för Hansa Medical AB (publ) har beslutat, med stöd av ett bemyndigande från årsstämman 2014, att emittera högst 6 482 400 nya aktier, med företrädesrätt för befintliga aktieägare att teckna nya aktier till en teckningskurs om 38 kronor per aktie. Emissionen kommer ge Hansa Medical cirka 246 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader. Nexttobe AB har förbundit sig att teckna sig för sin pro rata-andel i nyemissionen.

Emissionslikviden kommer att användas för att finansiera pivotal utveckling avseende IdeS, preklinisk utveckling av andra generationens IdeS och utvärdering av utvecklingsmöjligheter för EndoS.

Aktieägare erhåller en teckningsrätt per befintlig aktie som innehas i Hansa Medical på avstämningsdagen. Fyra teckningsrätter berättigar till teckning av en ny aktie under teckningsperioden, som börjar den 19 mars 2015 och avslutas den 2 april 2015.

Viktiga datum
13 mars 2015                     Sista dag för handel inklusive rätt till teckningsrätter
17 mars 2015                     Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter
19 mars 2015                     Teckningsperioden börjar
23 mars 2015                     Årsredovisningen för 2014 offentliggörs
31 mars 2015                     Sista dag för handel med teckningsrätter
2 april 2015                        Teckningsperioden avslutas
8 april 2015                        Offentliggörande av utfall, tecknade aktier tilldelas
13 april 2015                      Sista dag för betalning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter

Ytterligare information om emissionen och om bolaget kommer att framgå av ett prospekt som kommer att offentliggöras senast den 18 mars 2015. Offentliggörande av bolagets årsredovisning för 2014 har senarelagts från den 2 mars 2015 till den 23 mars 2015.

Rådgivare
Carnegie Investment Bank AB är finansiell rådgivare åt Hansa Medical AB.

Om IdeS
IdeS är ett bakteriellt enzym som klyver IgG antikroppar. IdeS är en unik molekyl som har en helt ny behandlings­mekanism. IdeS inaktiverar allt IgG specifikt, snabbt och effektivt. IdeS har testats med avseende på säkerhet och effekt i ett stort antal modeller både in vitro och in vivo. Under 2013 genomfördes en framgångsrik fas I-studie på 29 friska försökspersoner vilken visade att IdeS har god effekt och tolereras väl med fördelaktig säkerhetsprofil. Under 2014 och 2015 har en klinisk fas II studie med IdeS i sensitiserade njurtransplantationspatienter genomförts. Preliminära data visar att IdeS har mycket god effekt i högsensitiserade patienter som står på väntelistan för njurtransplantation. Studien visar att IdeS har kapacitet att göra sensitiserade patienter transplanterbara genom sänkning av HLA antikroppar till nivåer acceptabla för transplantation. IdeS har behandlings­potential inom transplantation och ett stort antal autoimmuna sjukdomar där det idag saknas tillräckligt effektiva behandlings­metoder. IdeS är skyddat av en rad olika patent samt har publicerats i ett antal referentgranskade vetenskapliga tidskrifter. 

Informationen i detta press­meddelande är sådan som Hansa Medical AB (publ) ska offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 februari 2015 kl. 08.30.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hansa Medical AB
Fredrik Lindgren, VD
Mobil: 46 (0)705 61 61 77
E-post: fredrik.lindgren@hansamedical.com
www.hansamedical.com

Om Hansa Medical AB
Hansa Medical är ett bioteknikbolag med fokus på nya och innovativa immunmodulerande enzymer. Bolagets främsta läkemedelskandidat i klinisk utveckling, IdeS, inaktiverar antikroppar och har stor behandlings­potential inom transplantation och ovanliga autoimmuna sjukdomar. Vidare har bolaget utvecklat HBP, en marknadslanserad biomarkör för diagnos och prediktion av svår sepsis, samt bedriver preklinisk forskning kring EndoS, ett bakteriellt antikropps-modulerande enzym. Hansa Medical är baserat i Lund. Bolagets aktie (HMED) är listad för handel på NASDAQ First North i Stockholm med Remium Nordic som Certified adviser. Större aktieägare är Farstorps Gård AB och Nexttobe AB.