peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
HNSA   SEK  ,  %
Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter

Hansa Medical AB offentliggör prospekt

18 mar 2015, 10:15
Regulatorisk information
Viktig information
Informationen i detta press­meddelande riktar sig inte till personer som befinner sig i Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydkorea, Singapore, Sydafrika, Schweiz, USA eller något annat land där erbjudandet eller försäljningen av teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier inte är tillåten. Uppgifterna får inte publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till, något av de tidigare nämnda länderna eller något annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle kräva ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk lag. Informationen i detta press­meddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”), med tillägg, eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Informationen i detta press­meddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Hansa Medical AB. Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier kommer att registreras enligt Securities Act eller i enlighet med andra regler eller föreskrifter i något annat land än Sverige och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller något annat land där sådan överföring eller erbjudande kan vara otillåten, eller till personer med hemvist i något sådant land eller på grund av sådana personer, förutom i enlighet med undantag från, eller i en transaktion som inte är föremål för, registreringskraven i Securities Act eller liknande lagstiftning i ett annat land.

Styrelsen för Hansa Medical AB (publ) har upprättat ett prospekt avseende den förestående nyemissionen av aktier, som offentliggjordes den 23 februari 2015. Prospektet har i dag, den 17 mars 2015, godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.

Prospektet finns tillgängligt på bolagets webbplats (www.hansamedical.com) och på Carnegie Investment Bank AB:s hemsida (www.carnegie.se), samt kommer att finnas tillgängligt på Finansinspektionen webbplats (www.fi.se/Register/Prospektregistret).

Prospektet innehåller omarbetade finansiella rapporter över historisk finansiell information för räkenskapsåren 2012 och 2013, vilken har reviderats av bolagets revisor. Vidare innehåller prospektet översiktligt granskad finansiell delårsinformation per den 31 december 2014 och den tolvmånadersperiod som slutade denna dag inklusive noter till den finansiella informationen. Informationen i noterna för de tre räkenskapsåren är delvis inte tidigare offentliggjord. Som tidigare meddelats kommer bolagets årsredovisning 2014 offentliggöras den 23 mars 2015.

Nyemissionen genomförs för att finansiera pivotal utveckling avseende IdeS, preklinisk utveckling av andra generationens IdeS och utvärdering av utvecklingsmöjligheter för EndoS.

Om IdeS
IdeS är ett bakteriellt enzym som klyver IgG antikroppar. IdeS är en unik molekyl som har en helt ny behandlings­mekanism. IdeS inaktiverar allt IgG specifikt, snabbt och effektivt. IdeS har testats med avseende på säkerhet och effekt i ett stort antal modeller både in vitro och in vivo. Under 2013 genomfördes en framgångsrik fas I-studie på 29 friska försökspersoner vilken visade att IdeS har god effekt och tolereras väl med fördelaktig säkerhetsprofil. Under 2014 och 2015 har en klinisk fas II studie med IdeS i sensitiserade njurtransplantationspatienter genomförts. Preliminära data visar att IdeS har mycket god effekt i högsensitiserade patienter som står på väntelistan för njurtransplantation. Studien visar att IdeS har kapacitet att göra sensitiserade patienter transplanterbara genom sänkning av HLA antikroppar till nivåer acceptabla för transplantation. IdeS har behandlings­potential inom transplantation och ett stort antal autoimmuna sjukdomar där det idag saknas tillräckligt effektiva behandlings­metoder. IdeS är skyddat av en rad olika patent samt har publicerats i ett antal referentgranskade vetenskapliga tidskrifter. 

Informationen i detta press­meddelande är sådan som Hansa Medical AB (publ) ska offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 mars 2015 kl. 10.15.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hansa Medical AB
Göran Arvidson, CFO och tf VD
Mobiltelefon: +46 706-33 30 42
E-mail: goran.arvidson@hansamedical.com
www.hansamedical.com

About Hansa Medical AB
Hansa Medical is a biopharmaceutical company focused on novel immunomodulatory enzymes. Lead project IdeS is an antibody-degrading enzyme in clinical development, with potential use in transplantation and rare autoimmune diseases. Other projects include HBP (a market introduced diagnostic marker for severe sepsis) and EndoS (an antibody-modulating bacterial enzyme in pre-clinical development). The company is based in Lund, Sweden. Hansa Medical's share (HMED) is listed on Nasdaq First North in Stockholm with Remium Nordic AB as Certified Adviser.