peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
HNSA   SEK  ,  %
Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter

Hansa Medical inleder samarbete med Cedars-Sinai Medical Center’s Comprehensive Transplant Center och transplantationsspecialist Stanley Jordan

5 feb 2015, 08:30
Regulatorisk information
Hansa Medical AB har inlett ett samarbete med Cedars-Sinai Medical Center’s Comprehensive Transplant Center och den amerikanske forskaren och läkaren Stanley Jordan. Dr Jordan kommer att fungera som vetenskaplig och medicinsk rådgivare och stötta bolaget under utvecklingen av IdeS inom transplantation. Han kommer även att fungera som ordförande för Hansa Medicals amerikanska advisory board för IdeS inom transplantation. En ansökan om att påbörja kliniska studier i USA (en så kallad IND) har sänts och godkännande från den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA att påbörja en studie har erhållits.

Dr Jordan är chef för Kidney Transplantation and Transplant Immunology, Kidney and Pancreas Transplant Center och för Njurmedicinska avdelningen på Cedars-Sinai Medical Center i Los Angeles, USA. Dr Jordans forskning är inriktat på immunologi och transplantation och hans arbete har i huvudsak fokuserats på transplantation av högsensitiserade patienter.  Dr Jordan har utfört betydande forskning finansierad av olika anslag och stipendier, inklusive kliniska studier inom njurtransplantation initierade av National Institutes of Health. Dr Jordan har skrivit hundratals artiklar i vetenskapliga tidskrifter och skrivit otaliga bokkapitel inom området. Han har anlitats av National Institutes of Health's National Institute of Allergy and Infectious Diseases för att ge råd till den amerikanska kongressen rörande säkerhet och effektivitet av intravenöst gammaglobulin. Han har också deltagit som rågivare för NIH/NIAID i arbetet med att ta fram en prioritetsordning för forskningen inom njurtransplantation. Dr Jordan är medlem av flera professionella föreningar och fungerar som redaktör för flera vetenskapliga tidskrifter.

Dr Jordan tog sin examen vid University of North Carolina, Chapel Hill och gjorde sin allmäntjänstgöring vid University of California, Los Angeles. Han har specialistutbildning i njurmedicin på barn från UCLA, i experimentiell patologi från Department of Immunology på Scripps Clinic and Research Foundation, och i dialys och transplantation från Children's Hospital of Los Angeles.

IdeS
IdeS är ett bakteriellt enzym som klyver IgG antikroppar. IdeS är en unik molekyl som har en helt ny behandlings­mekanism. IdeS inaktiverar allt IgG specifikt, snabbt och effektivt. IdeS har testats med avseende på säkerhet och effekt i ett stort antal modeller både in vitro och in vivo. Under 2013 genomfördes en framgångsrik fas I-studie på 29 friska försökspersoner vilken visade att IdeS har god effekt och tolereras väl med fördelaktig säkerhetsprofil. Under 2014 påbörjades en klinisk fas II studie med IdeS i sensitiserade njurtransplantationspatienter med målsättningen att rapportera studieresultat under 2015. Förutom transplantation har IdeS behandlings­potential inom ett stort antal autoimmuna sjukdomar, inklusive Goodpastures syndrom. IdeS är skyddat av en rad olika patent samt har publicerats i ett antal referentgranskade vetenskapliga tidskrifter.

Sensitiserade patienter
Ungefär en tredjedel av de hundratusentals patienter som inväntar transplantation är sensitiserade mot HLA (human leukocyte antigen). Patienterna har primärt utvecklat anti-HLA antikroppar till följd av alloimmunisering i samband med tidigare transplantation, blodtransfusion eller graviditet. Antikroppar mot HLA utgör ett hinder för att finna en matchande donator och antikroppar som reagerar mot en potentiell donator (dvs. ett positivt korstest) är en direkt kontraindikation till transplantation då risken för antikroppsmedierad avstötning är överhängande. Sensitiserade patienter väntar därför betydligt längre tid på att bli transplanterade och riskerar att aldrig bli transplanterade, trots hög prioritering. Patienter med njursvikt behandlas med dialys men njurtransplantation är ett betydligt bättre alternativ då patientens livslängd och livskvalitet ökar dramatiskt. Vidare innebär transplantation betydande besparingar i vårdkostnader relativt dialys.

Informationen i detta press­meddelande är sådan som Hansa Medical AB (publ) ska offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5:e februari 2015 kl. 08:30.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hansa Medical AB
Fredrik Lindgren, VD
Mobil: 46 (0)705 61 61 77
E-post: fredrik.lindgren@hansamedical.com
www.hansamedical.com

Om Hansa Medical AB
Hansa Medical är ett bioteknikbolag med fokus på nya och innovativa immunmodulerande enzymer. Bolagets främsta läkemedelskandidat i klinisk utveckling, IdeS, inaktiverar antikroppar och har stor behandlings­potential inom transplantation och ovanliga autoimmuna sjukdomar. Vidare har bolaget utvecklat HBP, en marknadslanserad biomarkör för diagnos och prediktion av svår sepsis, samt bedriver preklinisk forskning kring EndoS, ett bakteriellt antikropps-modulerande enzym. Hansa Medical är baserat i Lund. Bolagets aktie (HMED) är listad för handel på NASDAQ First North i Stockholm med Remium Nordic som Certified adviser. Större aktieägare är Farstorps Gård AB och Nexttobe AB.