peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
HNSA   SEK  ,  %
Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter

Hansa Medicals företrädesemission på 246 miljoner kronor fulltecknad

9 apr 2015, 08:00
Regulatorisk information
Viktig information

Informationen i detta press­meddelande riktar sig inte till personer som befinner sig i Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydkorea, Singapore, Sydafrika, Schweiz, USA eller något annat land där erbjudandet eller försäljningen av teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier inte är tillåten. Uppgifterna får inte publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till, något av de tidigare nämnda länderna eller något annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle kräva ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk lag. Informationen i detta press­meddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”), med tillägg, eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Informationen i detta press­meddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Hansa Medical AB. Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier kommer att registreras enligt Securities Act eller i enlighet med andra regler eller föreskrifter i något annat land än Sverige och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller något annat land där sådan överföring eller erbjudande kan vara otillåten, eller till personer med hemvist i något sådant land eller på grund av sådana personer, förutom i enlighet med undantag från, eller i en transaktion som inte är föremål för, registreringskraven i Securities Act eller liknande lagstiftning i ett annat land.

Hansa Medicals företrädesemission har tecknats till 100 procent varav 53 procent med företrädesrätt. Emissionen omfattar 6 482 400 aktier till teckningskurs 38 kronor per aktie vilket inbringar totalt drygt 246 miljoner kronor före emissionskost­nader. Emissionslikviden kommer huvudsakligen att användas för att finansiera fortsatt klinisk utveckling av IdeS och bolagets övriga forskningsprojekt.

Styrelsen i Hansa Medical AB (publ) beslutade den 22 februari 2015, med stöd av bemyndi­gande från årsstämman 2014, att genomföra en nyemission av högst 6 482 400 aktier med företrädesrätt för aktieägarna till en teckningskurs om 38 kronor per aktie. Teckningsperioden för erbjudandet var den 19 mars till den 2 april 2015.

Totalt har 3 444 862 aktier tecknats med stöd av företrädesrätt, vilket motsvarar cirka 53 pro­cent av antalet aktier i företrädesemissionen. Därtill har 862 694 aktier tecknats utan stöd av företrädesrätt, vilket motsvarar cirka 13 procent av antalet aktier i företrädesemissionen. Resterande del har tecknats av emissionsgaranterna.

”Hansa Medical går för närvarande igenom en väldigt spännande utveckling. Nyemissionen och det planerade listbytet till Nasdaq Stockholms huvudmarknad är viktiga steg i Hansa Medicals utveckling. Nyemissionens omfattning möjliggör för oss att på egen hand kunna vidareutveckla vår viktigaste läkemedelskandidat, IdeS. Vi är glada över stödet från befintliga aktieägare och att ha fått nya aktieägare som till exempel Rhenman & Partners, Hjärt-Lungfonden samt ytterligare välrenommerade långsiktiga investerare. Vi ser nu med spänning fram emot att utveckla bolaget vidare och kommer inom en snar framtid att påbörja ytterligare kliniska studier av IdeS”, säger Göran Arvidson, tillförordnad VD i bolaget.

Företrädesemissionen ökar antalet aktier med 6 482 400 aktier till totalt 32 412 003 aktier. Efter företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet till 32 412 003 kronor. Betalda tecknade aktier, tecknade med företrädesrätt, handlas under kortnamn HMED BTA på Nasdaq First North till och med den 16 april 2015 och därefter omvandlas till aktier. De nyemitterade aktierna beräknas bli föremål för handel på Nasdaq First North från och med den 20 april 2015.

Informationen i detta press­meddelande är sådan som Hansa Medical AB (publ) ska offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 april 2015 kl. 08:00. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hansa Medical AB
Göran Arvidson, CFO och tf VD
Mobiltelefon: 46 706-33 30 42
E-mail: goran.arvidson@hansamedical.com
www.hansamedical.com

Om Hansa Medical AB
Hansa Medical är ett bioteknikbolag med fokus på nya och innovativa immunmodulerande enzymer. Bolagets främsta läkemedelskandidat i klinisk utveckling, IdeS, inaktiverar antikroppar och har stor behandlings­potential inom transplantation och ovanliga autoimmuna sjukdomar. Vidare har bolaget utvecklat HBP, en marknadslanserad biomarkör för diagnos och prediktion av svår sepsis, samt bedriver preklinisk forskning kring EndoS, ett bakteriellt antikropps-modulerande enzym. Hansa Medical är baserat i Lund. Bolagets aktie (HMED) är listad för handel på Nasdaq First North i Stockholm med Remium Nordic som Certified adviser.