peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
HNSA   SEK  ,  %
Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter

Styrelsemedlemmar, ledning och anställda förvärvar aktier och teckningsoptioner i Hansa Medical

10 jun 2015, 08:30
Regulatorisk information
Hansa Medical AB (publ) meddelade i dag att styrelsemedlemmar, ledning och medarbetare har förvärvat aktier och teckningsoptioner i bolaget.

Hansa Medicals verkställande direktör Göran Arvidson har förvärvat 30 000 aktier och 150 000 teckningsoptioner. Efter förvärvet uppgår Göran Arvidsons innehav i Hansa Medical till 33 000 aktier och 150 000 teckningsoptioner.

Styrelseordförande Birgit Stattin Norinder har förvärvat 6 000 aktier. Efter förvärvet uppgår Birgit Stattin Norinders totala aktieinnehav i bolaget till 29 205 aktier.

Styrelseledamot Per-Olof Wallström har förvärvat 6 000 aktier. Efter förvärvet uppgår Per-Olof Wallströms totala aktieinnehav i bolaget till 23 000 aktier.

Totalt har 296 000 teckningsoptioner förvärvats av bolagets anställda, inklusive VD, inom ramen för det teckningsoptionsprogram som Hansa Medicals bolagsstämma antog den 2 juni 2015.

Hansa Medicals teckningsoptionsprogram i korthet
Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Hansa Medical. Teckning av aktier i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna kan ske under tiden från och med den 15 juni 2018 till och med den 15 juni 2019. Teckningsoptionerna överlåtes till bolagets anställda på marknadsmässiga villkor till ett pris som fastställts utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell beräknat av ett oberoende värderingsinstitut. Värdet har fastställts till 8,40 kr per option baserat på en aktiekurs om 36,04 kronor.

Informationen i detta press­meddelande är sådan som Hansa Medical AB (publ) ska offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 juni 2015 kl. 08:30. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hansa Medical AB
Göran Arvidson, VD och CFO
Mobiltelefon: 46 70-390 85 30
E-mail: goran.arvidson@hansamedical.com
www.hansamedical.com

Om Hansa Medical AB
Hansa Medical är ett bioteknikbolag med fokus på nya och innovativa immunmodulerande enzymer. Bolagets främsta läkemedelskandidat i klinisk utveckling, IdeS, inaktiverar antikroppar och har stor behandlings­potential inom transplantation och ovanliga autoimmuna sjukdomar. Vidare har bolaget utvecklat HBP, en marknadslanserad biomarkör för diagnos och prediktion av svår sepsis, samt bedriver preklinisk forskning kring EndoS, ett bakteriellt antikropps-modulerande enzym. Hansa Medical är baserat i Lund. Bolagets aktie (HMED) är listad för handel på Nasdaq First North i Stockholm med Remium Nordic som Certified adviser.