peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
HNSA   SEK  ,  %
Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter

Kommuniké från årsstämma i Hansa Medical AB (publ)

12 maj 2016, 08:00
Regulatorisk information

Hansa Medical AB (publ) avhöll den 11 maj 2016 sin årsstämma. Vid stämman fattades bl.a. följande beslut.

Utdelning
Stämman beslutade att utdelning för räkenskapsåret 2015 inte lämnas.

Ansvarsfrihet
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

Styrelse och revisor
Årsstämman beslutade att omvälja Birgit Stattin Norinder, Stina Gestrelius, Hans Schikan och Per Olof Wallström till styrelseledamöter, samt att välja Ulf Wiinberg och Angelica Loskog till nya styrelseledamöter. Ulf Wiinberg valdes till styrelsens ordförande. Årsstämman beslutade att omvälja KPMG AB i Malmö till revisor i bolaget.

Angelica  Loskog,  född  1973,  är  filosofie  doktor  (Medicinska  fakulteten)  och  adjungerad  professor  vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet. Loskog är vetenskaplig rådgivare till Nexttobe AB, VD för Lokon Pharma  AB  samt  styrelseordförande  för  Vivolux  AB  och Repos Pharma AB. Hon är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte till större aktieägare i Hansa Medical. Hon äger inga aktier i bolaget.

Ulf Wiinberg, född 1958, har lång erfarenhet inom läkemedelsbranschen. Han har tidigare varit VD för H. Lundbeck A/S och har haft ledande positioner på Wyeth. Wiinberg är styrelseledamot i Alfa Laval AB och Nestle Health and Science samt styrelseordförande i Avillion, och är nominerad till det belgiska läkemedelsbolaget UCB:s styrelse. Han är oberoende av bolaget och bolagsledningen och oberoende av större aktieägare i Hansa Medical. Han äger 75 000 aktier i bolaget.

Årsstämman beslutade att arvode för tiden intill nästa årsstämma ska utgå med 500 000 kronor till styrelseordförande och med 110 000 kronor vardera till övriga ledamöter, utom Angelica Loskog. Vidare beslutades att arvode ska utgå med 40 000 kr till ordförande och 30 000 kr vardera till övriga styrelseledamöter som ingår i revisionsutskottet, 40 000 kr till ordförande och 25 000 kr vardera till övriga styrelseledamöter som ingår i ersättningsutskottet samt med 25 000 kr vardera till styrelseledamöter som ingår i det vetenskapliga utskottet. Det beslutades också att styrelseledamot kan, om det står i överensstämmelse med rådande skattelagstiftning samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget, ges möjlighet att fakturera styrelsearvodet från eget bolag, under förutsättning att bolaget innehar F-skattsedel. På sådant styrelsearvode som faktureras av ledamot inom ramen för näringsverksamhet tillkommer sociala avgifter samt mervärdesskatt. Beslut fattades även om att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Härutöver beslutade stämman även om principer för utseende av valberedning samt riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Informationen i denna kommuniké är sådan information som Hansa Medical AB (publ) ska offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 maj 2016 kl. 08.00.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hansa Medical AB
Göran Arvidson, VD 
Mobiltelefon: 46 706-33 30 42
E-mail: goran.arvidson@hansamedical.com
www.hansamedical.com

Om Hansa Medical
Hansa Medical är ett biopharmabolag med fokus på nya immunmodulerande enzymer. Huvudprojektet IdeS är ett enzym i klinisk utvecklingsfas som inaktiverar antikroppar och som har behandlings­potential inom transplantation och ovanliga autoimmuna sjukdomar. Övriga projekt fokuserar på utveckling av nya antikroppsmodulerande enzymer samt HBP-analys, en diagnostisk metod för prediktion (förutseende) av svår sepsis som finns på marknaden. Hansa Medical är baserat i Lund och bolagets aktie (ticker:HMED) är noterad på Nasdaq Stockholm.